O společnosti»Aktuality

Aktuality

Novely EIA

V roce 2017 vyšly ve Sbírce zákonů dvě novely zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). První z nich je samostatná tzv. transpoziční novela č. 326/2017, která nabyla účinnosti 1.11.2017. Tato novela jednak transponuje Směrnici Evropského Parlamentu a rady 2014/52/EU a také přináší řadu dalších změn, které mají vést ke zjednodušení a zkrácení procesu EIA. Druhou novelou je novela stavebního zákona č. 225/2017, která nabyla účinnosti 1.1.2018 a mění i zákon EIA.

Celý článek

Novela vyhlášky o hygienických požadavcích na pitnou vodu

S účinností od 27.4.2018 vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 70/2018 novela vyhlášky 252/2014, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Tím byla završena novelizace hygienické legislativy pitné vody, která zavádí posouzení rizik (rizikovou analýzu) do výroby pitné vody.

Celý článek

Novela vodního zákona

S účinností od 1. ledna 2019 vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 113/2018 novela vodního zákona 254/2001. Novela se týká zejména nakládání s odpadními vodami. Novela mimo jiné také napravuje nedostatečnou implementaci Rámcové směrnice o vodách zakotvením způsobu udělování výjimek vodoprávním úřadem v případě, že realizací záměru dojde ke zhoršení stavu vodního útvaru povrchové nebo podzemní vody.

Celý článek

Novela vyhlášky o látkách poškozujících ozonovou vrstvu a fluorovaných skleníkových plynech

S účinností od 1. ledna 2018 vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 472/2017 Sb. novela vyhlášky 257/2012 o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů. Tato novela vychází v návaznosti na novelu zákona 73/2012 o látkách poškozujících ozonovou vrstv a o fluorovaných skleníkových plynech platnou od 1.4.2017, v souvislosti s adaptací na nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech.

Celý článek

Novela emisní vyhlášky 415/2012

S účinností od 1.1.2018 vyšla v prosinci 2017 pod číslem 452/2017 dlouho očekávaná novela vyhlášky 415/2012 o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování. Změny navazují na novelu zákona o ovzduší 369/2016 a dále transponují směrnici Evropského Parlamentu a Rady 2015/2193/EU ze dne 25. listopadu 2015 o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení (zařízení o tepelném příkonu 1 – 50 MW).

Celý článek
<předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 36 další >
Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy