O společnosti»Aktuality

Aktuality

Nový zákon o prevenci závažných průmyslových havárií

Nový zákon 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií nahrazuje od 1.10.2015 dosavadní zákon 59/2006 Sb. a implementuje do českého právního řádu Směrnici 2012/18/EU (tzv. směrnice SEVESO III). Základní přístup k řešení prevence závažných havárií zůstává zachován. Závody jsou rozděleny na základě množství přítomných vybraných nebezpečných látek do tří skupin: (1) závody s podlimitním množstvím, (2) závody s nadlimitním množstvím do skupiny A, a (3) závody s nadlimitním množstvím do skupiny B. Nový zákon systém prevence dále rozvíjí a doplňuje, přičemž důraz je kladen na řešení možného domino efektu, provádění kontrol provozovatelů, zvýšení informovanosti veřejnosti a její účast na rozhodování v rámci plánování.

Celý článek

Novela vyhlášky o energetických specialistech

Novela vyhlášky 118/2013 Sb. o energetických specialistech byla uveřejněna ve Sbírce zákonů pod číslem 234/2015 Sb. s účinností od 29. Září 2015. Novela byla přijata v souvislosti s nedávnou novelou zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií.

Celý článek

Novela zákona o odpadech 2015

S účinností od 1.10.2015 vyšla pod číslem 223/2015 Sb. novela zákona o odpadech 185/2001 Sb. Novela je zejména reakcí na řízení vedené s ČR ze strany Evropské Komise ohledně nesprávné transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/2008/ES o odpadech. Dochází též k transpozici evropských předpisů v oblasti nakládání s bateriemi a akumulátory a přepravy nebezpečných odpadů. Dále novela mění zákon 25/2008 Sb. o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností.

Celý článek

Označování nebezpečných odpadů

Novela zákona o odpadech, uveřejněná ve Sbírce pod číslem 223/2015 Sb. s účinností od 1. října 2015, upravuje nově označování nebezpečných odpadů v návaznosti na příslušnou evropskou legislativu. Ministerstvo životního prostřední nicméně ve svém Sdělení ze září 2015 doporučuje původcům odpadů a dalším dotčeným subjektům vyčkat s příslušnými změnami v označování nebezpečných odpadů na účinnost nové prováděcí vyhlášky a do té doby postupovat podle stávajícího znění zákona 185/2001 Sb. o odpadech.

Celý článek

Novela vyhlášky o bateriích a akumulátorech

Novela vyhlášky 170/2010 Sb. o bateriích a akumulátorechvyšla ve Sbírce pod číslem 212/2015. Navrhovanou vyhláškou je nahrazována příloha č. 3 vyhlášky, kde dochází k rozšíření údajů o bateriích a akumulátorech v roční zprávě o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru. Novela je účinná od 1.1.2016.

Celý článek
<předchozí 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 32 další >
Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy