Nová vyhláška o předcházení emisím regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů

Vyhláška MŽP 279/2009 Sb. s účinností od 15.9.2009 definuje vzory a postupy při nakládání s regulovanými látkami a fluorovanými skleníkovými plyny a stanoví podmínky k znovuzískávání nebo zneškodňování regulovaných látek

Vyhláška 279/2009 Sb. navazuje na přímo použitelné Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES 2037/2000 ze dne 29. června 2000 o látkách, které poškozují ozónovou vrstvu, a je vydána na základě zákona o ovzduší 86/2002, a to zejména v souvislosti s jeho změnou zákonem 483/2008 (viz též aktualita Novela zákona o ovzduší z 9.1.2009 na našich stránkách)

Předmětem úpravy jsou:

  • vzor žádosti o povolení k použití hydrochlorfluoruhlovodíků jako náhrady za halony (uveden v příloze 1 vyhlášky);

  • vzor evidenční knihy chladicího zařízení a systému požární ochrany (příloha 2);

  • způsob označení regulované látky a výrobku, který ji obsahuje. Označení musí být mimo jiné pevně připevněno na zařízení a musí být v českém jazyce (§4);

  • vzor oznámení a podávání zpráv o systémech požární ochrany a hasicích přístrojích s halony (příloha 3);

  • vzor oznámení a podávání zpráv o (1) získání, předání nebo zneškodnění fluorovaných skleníkových plynů, a (2) prvním uvedení na trh na území České republiky, znovuzískání, recyklaci, regeneraci nebo zneškodní regulovaných látek podle §32 zákona o ovzduší (příloha 4)

  • závazné postupy znovuzískávání regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů při recyklaci (přílohy 5 a 6);

  • závazné postupy pro kontrolu těsnosti chladicích a klimatizačních zařízení a systémů požární ochrany obsahujících regulované látky certifikovanými osobami (§7 a §8); a

  • rozsah požadovaných znalostí fyzických osob k znovuzískávání nebo zneškodňování regulovaných látek (§9).

 Dosavadní nařízení vlády 117/2005 Sb. stanovující opatření k ochraně ozónové vrstvy a nakládání s regulovanými látkami byla zrušena zmiňovanou novelou zákona o ovzduší 483/2008 Sb.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy