Novela zákona o ovzduší

Novela zákona o ovzduší 483/2008 s účinností od 1.2.2009 implementuje do českého právního řádu požadavky nařízení 842/2006/ES týkající se fluorovaných skleníkových plynů.

Zákon 483/2008 Sb., kterým se mění zákon 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší

Novela zákona o ovzduší řeší v zásadě tři základní body:

 1. ochranu klimatického systému Země před nepříznivými účinky fluorovaných skleníkových plynů;
 2. ochranu ozónové vrstvy Země před nepříznivými účinky látek poškozujících ozónovou vrstvu (regulované látky);
 3. podmínky pro další snižování množství vypouštěných znečišťujících látek.

Novela nabývá účinností 1.2.2009.

1. Ochrana klimatického systému Země

 • řeší problematiku fluorovaných skleníkových plynů (FSP), na které se vztahuje Kjótský protokol;
 • tyto skleníkové plyny jsou obsaženy zejména v chladících a klimatizačních zařízeních, v tepelných čerpadlech a v systémech požární ochrany (např. R134a, R404a a mnoho dalších);
 • upravuje používání, znovuzískávání, zneškodňování FSP; označování a odstraňování výrobků a zařízení s FSP; hlášení údajů; zákazy uvádění na trh, školení a certifikaci pracovníků a společností vykonávající stanovené činnosti;
 • v zákoně je odkaz na přímo aplikovatelné nařízení EU 842/2006/ES, kde je také uveden seznam FSP.

Základní povinnosti:

 • kontrolovat pravidelně zařízení obsahující FSP dle množství látky:
  • nad 3 kg - 1x ročně
  • nad 30 kg - 1x za 6 měsíců
  • nad 300 kg - 1x za 3 měsíce
 • kontrolu provádí osoba s certifikací dle nařízení EU 842/2006/ES (do 4.7.2009 může být tento certifikát nahrazen zápisem v registru techniků chladicích a klimatizačních zařízení);
 • odstranit jakoukoliv závadu, která byla zjištěna kontrolou nebo systémem detekce úniků, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího zjištění;
 • po každé opravě zařízení provést následnou kontrolu těsnosti do 30 dnů od opravy, aby se zjistila účinnost opravy;
 • instalovat systémy detekce úniků pro zařízení obsahující nejméně 300 kg FSP a tyto systémy kontrolovat nejméně 1x ročně;
 • vést záznamy o těchto zařízeních, obsažených látkách a prováděných kontrolách, údržbě a servisních činnostech;
 • uvádět na trh pouze zařízení obsahující FSP s příslušným označením (název, množství, informaci o tom, že se jedná o FSP dle Kjótského protokolu).

2. Ochrana ozónové vrstvy Země

 • úprava povinností týkajících se regulovaných látek tak, aby se sjednotily s povinnostmi pro výše zmíněné fluorované skleníkové plyny.

Nejvýznamnější změny a nové povinnosti

 • kontrolovat pravidelně zařízení obsahující regulované látky dle množství látky:
  • nad 3 kg - 1x ročně
  • nad 30 kg - 1x za 6 měsíců
  • nad 300 kg - 1x za 3 měsíce
 • kontrolu provádí osobou s certifikací;
 • odstranit jakoukoliv závadu nejpozději do 30 dnů ode dne jejího zjištění;
 • do 30 dnů po každé opravě zařízení provést následnou kontrolu těsnosti;
 • instalovat systémy detekce úniků pro zařízení obsahující nejméně 300 kg regulovaných látek, tyto systémy kontrolovat nejméně 1x ročně;
 • vést evidenční knihu zařízení a uchovat ji pro účely kontroly v místě provozu zařízení po dobu 5 let;
 • výrobce, dovozce, přepravce a vývozce musí zařízení s regulovanými látkami označit dle prováděcího právního předpisu a uvádět příslušné informace v průvodní dokumentaci;
 • zlikvidovat veškeré používané nebo držené regulované látky, jejichž použití je v rozporu s nařízením 2037/2000/ES, o likvidaci provést záznam a uchovávat jej 5 let;
 • výměna halonů ve stávajících systémech požární ochrany za hydrochlorofluorouhlovodíky vyžaduje povolení MŽP

V souvislosti s touto novelou se zrušuje NV č. 117/2005 Sb. o některých opatřeních zabezpečující ochranu ozónové vrstvy.

3. Snižování množství vypouštěných znečišťujících látek

Jsou stanoveny nové možnosti krajských úřadů pro omezení zdrojů znečišťování v případech překročení přípustné úrovně znečištění ovzduší:

 • pro emisní zdroj s emisí tuhých znečišťujících látek přesahující 30 tun za rok může krajský úřad snížit emisní strop na úroveň nejvýše 70 % hodnoty průměrné roční emise;
 • krajský úřad zároveň může zpřísnit stávající nebo stanovit další podmínky provozu
Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy