REACH

Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) klade nároky na nakládání s chemickými látkami ve fázi jejich výroby nebo dovozu, distribuce i použití. Společnost ENACON Vám pomůže identifikovat Vaše povinnosti v oblasti nakládání s chemickými látkami v závislosti na Vašem postavení v dodavatelském řetězci a pomůže zavést takové postupy, které zaručí jejich plnění.

Většina požadavků REACH, které jsou v české legislativě implementovány zákonem 350/2011 Sb. o chemických látkách a směsích, se vztahuje na dovozce a výrobce chemických látek, kteří mají povinnost látku registrovat v následujících termínech:

do 1.12.2012

  • látky karcinogenní, mutagenní a látky toxické pro reprodukci kategorií 1 a 2 v množství >1t/rok,

  • látky s R-větou R50/53 v množství >100t/rok,

  • ostatní látky v množství > 1000 t/rok

do 31.5.2013

  • ostatní látky v množství > 100 t/rok

do 31.5.2018

  • ostatní látky v množství > 1 t/rok

REACH se ale vztahuje i na činnost distributorů a následných uživatelů, kteří chemické látky používají. Distributoři hrají důležitou roli v komunikaci mezi uživatelem a dovozcem/výrobcem, který chemickou látku registroval. Následní uživatele mají povinnost používat chemickou látku v souladu s podmínkami použití uvedených v bezpečnostním listu. Více informací pro následné uživatele je uvedeno zde.

Společnost ENACON nabízí vypracování bezpečnostních listů v souladu s legislativními požadavky, nastavení komunikačních kanálů mezi účastníky dodavatelského řetězce, poradenství v oblasti nakládání s chemickými látkami pro jejich uživatele, a další související služby.

Nelze opomenout, že REACH obsahuje rovněž pravidla týkající se omezení použití některých chemických látek a pro použití některých látek vyžaduje povolení. Společnost ENACON nabízí monitorování vývoje legislativy a informování svých klientů o podstatných změnách, které se vztahují na jejich činnost.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy