O společnosti»Bezpečnost práce

Bezpečnost práce

Audit bezpečnosti práce

Audit souladu s právními požadavky, případně požadavky mateřských korporací, tzv. compliance audit, je nezávislé externí posouzení společnosti, jehož cílem je vyhodnotit úroveň zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců ve vztahu k pracovním rizikům, provozní podmínky podniku a zavedené pracovní postupy, bezpečnost technického a strojního vybavení, systém řízení bezpečnosti práce a další aspekty vzhledem k právním či jiným požadavkům. Nedílnou součástí výstupu z compliance auditu je návrh nápravných opatření vedoucí k dosažení a udržování souladu s příslušnými požadavky a tím k eliminaci či snížení rizika správních řízení či sankcí ze strany státních orgánů. Dále complinace audit pomáhá nalézt možnosti ke zlepšení a zefektivnění systému řízení BOZP jakožto prevence nehod, pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Cílem překupního auditu BOZP (Due diligence) je identifikovat nedostatky či problematické oblasti, které by mohly pro zúčastněné strany představovat významné náklady či závazky. Klíčové oblasti BOZP posuzované v rámci předkupního auditu jsou nároky zaměstnanců na odškodnění související s pracovními úrazy či nemocemi z povolání, stav výrobních a technických zařízení, pracovní podmínky a expozice zaměstnanců škodlivým faktorům, případně další aspekty.

ENACON provádí audity souladu s právními požadavky v oblasti BOZP pro širokou škálu průmyslových podniků od automobilového průmyslu, chemické a elektrotechnické výroby, po elektrárny a strojírenské podniky. Dlouhodobě se podílíme na komplexních auditových programech několika nadnárodních společností v Čechách i na Slovensku. Obvykle provádíme oba typy BOZP auditů v kombinaci s ekologickým auditem. Audit souladu s právními požadavky lze považovat za splnění požadavku na roční prověrku BOZP dle Zákoníku práce.

Audity souladu s legislativou - reference

Předkupní audity - reference

Hodnocení pracovních rizik

Svým klientům poskytujeme metodickou podporu, školení či komplexní služby v oblasti hodnocení pracovních rizik v návaznosti na povinnosti vyplývající ze Zákoníku práce a požadavky příslušné normy sytému řízení BOZP. Důkladně provedené hodnocení rizik je účinným nástrojem prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání. Rozhodování založené na hodnocení rizik je nejefektivnějším přístupem k zajištění adekvátní ochrany zdraví zaměstnanců při účelně vynaložených prostředcích.

Hodnocení rizik lze v zásadě rozdělit do tří hlavních fází:

  • Identifikace nebezpečí
  • Vyhodnocení úrovně rizika
  • Stanovení opatření k odstranění, snížení nebo řízení rizika.

Pro podporu procesu hodnocení rizik a k vytvoření a správě databází rizik jsme vyvinuli víceuživatelskou aplikaci RIZIKA, jejíž demoverzi nabízíme k vyzkoušení.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy