O společnosti»Aktuality

Aktuality

NAŘÍZENÍ (EU) 2024/1157 o Přepravě odpadů

Nařízení nahrazuje dosavadní Nařízení 1013/2006 týkající se hlavně přeshraniční přepravy odpadů a rovněž vývozu a dovozu odpadů do a z EU. Přechod na pravidla dle nového Nařízení bude pozvolný, jako hlavní datum je ale možné považovat 21.5.2026 (datum použitelnosti). Nicméně, přepravy odpadů s již vydaným souhlasem je nutné dokončit nejpozději do 21.5.2027 a přepravy do zařízení s vydaným tzv. předchozím souhlasem je možné dokončit až do 21.5.2029.

Celý článek

NAŘÍZENÍ (EU) 2024/573 O FLUOROVANÝCH SKLENÍKOVÝCH PLYNECH

Nařízení (EU) 2024/573nahrazuje dosavadní Nařízení 517/2014 týkající se fluorovaných skleníkových plynů, účinné je od 11. března 2024. Provozovatelé zařízení obsahujícího fluorované skleníkové plyny mají přijmout veškerá nezbytná preventivní opatření k zabránění neúmyslného vypouštění těchto plynů.

Celý článek

Novela nařízení vlády 361/2007 o podmínkách ochrany zdraví při práci

S účinností od 1.1. 2024 vyšla dne 18. října ve Sbírce zákonů novela č. 330/2023 Sb. nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Některá ustanovení nabývají účinnosti až 1.7. 2024. Novela se týká zejména bezpečnostních přestávek, podmínek pro manipulaci s břemeny a mikroklimatických podmínek.

Celý článek

Doplnění pravidel CLP pro klasifikaci, označování a balení nebezpečných chemických látek a směsí

Dne 20. dubna 2023 vstoupilo v platnost Nařízení EU 2023/707, které rozšiřuje dosavadní pravidla klasifikace nebezpečnosti chemických látek a směsi dané Nařízením CLP celkem o čtyři třídy nebezpečnosti 

Celý článek

ESG reporting aneb podávání zpráv o udržitelnosti

V listopadu 2022 přijal Evropský Parlament novou směrnici o podávání zpráv o udržitelnosti podniků (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD). Na základě této směrnice budou muset všechny velké společnost v EU zveřejňovat údaje o dopadu své činnosti na společnost a životní prostředí a o souvisejících rizicích.

Celý článek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 36 další >
Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy