Doplnění pravidel CLP pro klasifikaci, označování a balení nebezpečných chemických látek a směsí

Dne 20. dubna 2023 vstoupilo v platnost Nařízení EU 2023/707, které rozšiřuje dosavadní pravidla klasifikace nebezpečnosti chemických látek a směsi dané Nařízením CLP celkem o čtyři třídy nebezpečnosti 

K dosavadním třídám nebezpečnosti se tak přidávají následující třídy (zkratka pro označení třídy je uvedena v závorce):
  • Narušení činnosti endokrinního systému pro lidské zdraví (ED HH);

  • Narušení činnosti endokrinního systému pro životní prostředí (ED ENV);

  • Perzistentní, bioakumulativní a toxické nebo vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní vlastnosti (PBT, vPvB);

  • Perzistentní, mobilní a toxické nebo vysoce perzistentní a vysoce mobilní vlastnosti (PMT, vPvM).

 
Pro obě třídy „Narušení činnosti endokrinního systému“ (ED HH a ED ENV) jsou vždy definovány dvě kategorie klasifikace látek. V případě kategorie 1 musí jít o známé nebo předpokládané působení, u kategorie 2 stačí existence podezření. Směs je klasifikována stejně jako látka, pokud obsahuje nejméně 0,1% látky klasifikované v kategorii 1 nebo nejméně 1% látky klasifikované v kategorii 2.
Pravidla klasifikace látek pro posouzení perzistentních, vysoce perzistentních, bioakumulativních, vysoce bioakumulativních a toxických vlastností se opírají o posouzení poločasu rozkladu v různých prostředích, hodnotách biokoncentračního faktoru a koncentrace bez pozorovaného žádného účinku (No Observed Effect Concentration, NOEC), případně o klasifikaci v jiných třídách (např. karcinogenita, chronická toxicita, endokrinní disruptor – viz výše). Tato pravidla jsou v podstatě stejná, jak je již známe z Nařízení REACH (příloha XIII). Pro posouzení mobility požaduje nové nařízení vyhodnocení hodnoty přirozeného logaritmu rozdělovacího koeficientu organický uhlík – voda. Jako mezní koncentrace pro klasifikaci směsí je uveden obsah 0,1 % takto klasifikované složky.
Žádná z nových tříd nebezpečnosti nemá přiřazen symbol nebezpečnosti. O zařazení látek/směsí je tedy možné se dozvědět z textu na štítku, případně podle standartních vět o nebezpečnosti (EUH380/EUH381, EUH430/EUH431, EUH440/EUH441, EUH450/EUH451).
Co se týče přechodného období, nová pravidla pro klasifikaci je v případě látek nutné aplikovat do 1. května 2025. U látek již uvedených na trh před tímto datem platí termín do 1. listopadu 2026. V případě směsí je termín prodloužen do 1. května 2026 pro nové směsi, respektive do 1. května 2028 pro směsi již uvedené na trh.
Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy