Archív

Nařízení REACH se vztahuje i na látky obsažené v předmětech!

Evropská agentura pro chemické látky doporučuje podnikům, které vyrábí či dováží do EU výrobky, aby si prostudovaly návrh příručky, jak řešit chemické látky obsažené v předmětech.

Celý článek

Nová vyhláška o emisních zdrojích emitujících těkavé organické látky

Dne 3. prosince 2012 byla ve sbírce zveřejněna nová vyhláška č. 337/2010 o podmínkách provozu stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky.

Celý článek

Hlášení nebezpečných přípravků do systému CHLAP

Dne 1.10.2010 vstoupila v platnost vyhláška 265/2010, která upravuje poskytování informací o nebezpečných přípravcích.

Celý článek

Nová vyhláška o bateriích a akumulátorech

Dne 31.5.2010 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 170/2010 Sb. vyhláška o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Celý článek

Emise z letecké dopravy budou začleněny do systému obchodování s povolenkami

Novela zákona o obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v souladu s evropskou legislativou rozšiřuje evropský systém obchodování s povolenkami i na oblast letecké dopravy.

Celý článek

Euronovela zákona o odpadech

Poslední novela zákona odpadech patří bezpochyby k nejdůležitějším novinkám v legislativě týkající se životního prostředí. Tato novela do českého právního řádu transponuje novou evropskou rámcovou směrnici o odpadech a dále odvrací hrozící žalobu proti České republice v důsledku neúplné nebo nesprávné transpozice dalších směrnic týkajících se odpadů.

Celý článek

Novela vodního zákona

Cílem novely je odstranit nedostatky zjištěné vodoprávními orgány při praktické aplikaci vodního zákona, zohlednit technický vývoj ve vodním hospodářství, snížení administrativní zátěže, úprava ekonomických nástrojů a systému sankcí. V neposlední řade bylo cílem novely převést do českého právního řádu evropskou legislativu.

Celý článek

Změna lhůt pro kontroly a čištění komínů

Nové nařízení vlády 91/2010 Sb. o požární bezpečnosti při provozu komínů kouřovodů a spotřebičů paliv ruší dosavadní vyhlášku 111/1981 Sb. o čištění komínů.

Celý článek

Změny v nařízení vlády 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Cílem novelizace je zjednodušit některé postupy při hodnocení zátěže rizikovými faktory pracovních podmínek, upřesnit některé ukazatele a způsoby hodnocení míry rizika vybraných rizikových faktorů, a napravit některé technické nedostatky dosavadní právní úpravy.

Celý článek

Byla přijata nová vyhláška o vyhrazených elektrických zařízeních

Nová vyhláška č. 73/2010 Sb. o vyhrazených elektrických technických zařízeních nahradí od 1. června 2010 již letitou vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 20/1979 Sb., o vyhrazených elektrických zařízeních.

Celý článek
1 2 3 4 další >
Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy