Změna lhůt pro kontroly a čištění komínů

Nové nařízení vlády 91/2010 Sb. o požární bezpečnosti při provozu komínů kouřovodů a spotřebičů paliv ruší dosavadní vyhlášku 111/1981 Sb. o čištění komínů.

Nové nařízení vlády o požární bezpečnosti při provozu komínů

Dnem 1.1.2011 vstoupí v platnost nové nařízení vlády 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, které po téměř 30ti letech ruší vyhlášku 111/1981 Sb. o čištění komínů. Tato vyhláška upravovala povinnosti osob při čištění komínů v rámci požární ochrany, neměla však neměla oporu v zákoně, jelikož zákon 18/1958 Sb.o požární ochraně, na který se odkazovala, byl zrušen již v roce 1985. Nařízení vlády 91/2010 Sb. bylo vydáno na základě platného zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně.

Toto nařízení vlády se nevztahuje na spalinovou cestu, jejíž součástí je volně stojící komín o vnitřním průměru komínového průduchu 800 mm a větší nebo o stavební výšce 60 m a větší, a na spotřebič paliv o jmenovitém výkonu nad 1 MW.

Jak se podle nového nařízení vlády změnily lhůty pro kontroly a čištění komínů a spalinových cest tepelných spotřebičů v závislosti na jejich výkonu a používaném palivu ukazují následující dvě tabulky.

Lhůty kontrol a čištění komínů podle vyhlášky 111/1981 Sb. (počet za rok):

výkon/palivo

pevné

kapalné

plynné

< 50 kW

6

6

2

>50 kW

4

4

4

Lhůty kontrol a čištění komínů podle nařízení vlády 91/2010 Sb. (počet za rok):

výkon/palivo

pevné

kapalné

plynné

< 50 kW

3 čištění/
1 kontrola

3 čištění /
1 kontrola

1

>50 kW

2

1

1

Je zřejmé, že ve všech případech došlo ke snížení frekvence požadovaných kontrol komínů a spalinových cest.

Čistění spalinové cesty spotřebiče na tuhá paliva do 50 kW je možné provádět rovněž svépomocí, nikoliv prostřednictvím odborně způsobilé osoby.

Dále se podle nového nařízení provádí revize spalinových cest, a to:

  • před uvedením do provozu nebo po stavební úpravě komína,

  • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,

  • před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,

  • po komínovém požáru,

  • při vzniku trhlin nebo podezření na výskyt trhlin.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy