Hlášení nebezpečných přípravků do systému CHLAP

Dne 1.10.2010 vstoupila v platnost vyhláška 265/2010, která upravuje poskytování informací o nebezpečných přípravcích.

Podle zákona 356/2003 o chemických látkách (§22 odst. 4), je zhotovitel nebo dovozce, který uvádí na trh nebezpečné přípravky, povinen do 30 dnů od prvního uvedení na trh poskytnout Ministerstvu zdravotnictví informace o jejich účincích na zdraví, složení a fyzikálně-chemických vlastnostech. Informace jsou podávány v elektronické podobě s využitím programu Chemické látky a přípravky (CHLAP), který je přístupný na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví (přesněji řečeno na stránce Koordinačního střediska pro resortní zdravotnické informační systémy KSRZIS v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví).

Nová vyhláška 265/2010 stanoví náležitosti poskytování informací a formu elektronické podoby informací a datové rozhraní. Rozsah požadovaných informací v podstatě odpovídá rozsahu bezpečnostního listu, z čehož ke povinných pouze 19 položek a ostatní jsou nepovinné. Nepovinné položky se však uvádějí v případě, že jsou uvedeny v bezpečnostním listu zpracovaném dle nařízení 1907/2006 (REACH).

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy