2011

Měření množství a jakosti odebírané podzemní a povrchové vody

Na konci dubna vstoupila v účinnost vyhláška 93/2011 Sb., kterou se mění vyhláška 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody.

Celý článek

Novela zákona o IRZ

V březnu roku 2011 (25.3.2011) nabyl účinnosti zákon č. 77/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

Celý článek

Změny ve vypouštění odpadních vod

V březnu roku 2011 (4.3.2011) nabylo účinnosti nařízení vlády č. 23/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb. (dále jen „novela nařízení“).

Celý článek

Seznam látek podléhajících povolení se začíná zaplňovat

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) navrhla sedm nových látek jako látek vzbuzujících velmi velké obavy.

Celý článek

Ohlašování prostřednictvím ISPOP v roce 2011

V roce 2011 se ohlašovací povinnosti prostřednictvím ISPOP rozšiřují i na všechny provozovatele středních, velkých a zvlášť velkých zdrojů emisí.

Celý článek

Vypouštění odpadních vod do vod podzemních

Od začátku roku 2011 je v účinnosti nařízení vlády 416/2010 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod vypouštěných do vod podzemních.

Celý článek

Nařízení REACH se vztahuje i na látky obsažené v předmětech!

Evropská agentura pro chemické látky doporučuje podnikům, které vyrábí či dováží do EU výrobky, aby si prostudovaly návrh příručky, jak řešit chemické látky obsažené v předmětech.

Celý článek
Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy