Vypouštění odpadních vod do vod podzemních

Od začátku roku 2011 je v účinnosti nařízení vlády 416/2010 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod vypouštěných do vod podzemních.

Nařízení vlády k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

Nařízení vlády 416/2010 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod vypouštěných do vod podzemních bylo vydáno v návaznosti na novelizací vodního zákona 254/2001 Sb., zákonem 150/2010 Sb. v srpnu 2010.

Nařízení vlády definuje emisní standardy, jako nepřekročitelné hodnoty koncentrací ve vypouštěné odpadní vodě, stanovuje náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod a u certifikovaných čistíren zkonstruovaných podle normy ČSN EN 12566-3 s kapacitou do 50 ekvivalentních obyvatel určuje požadované hodnoty účinnosti čištění.

Emisní standardy je nutné chápat jako nejmírnější možné hodnoty emisních limitů, neboť vodoprávní úřad musí při vydávání povolení zohlednit aktuální stav podzemní vody v místě vypouštění, a může tedy určit přísnější emisní limity. Rovněž je nutné zdůraznit, že vypouštění odpadních vod po předchozím čištění lze povolit pouze výjimečně z jednotlivých staveb pro bydlení, individuální rekreaci a ze staveb pro poskytování služeb, pokud není možné jiné technické řešení, a to až po posouzení odborně způsobilou osobou.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy