ADR 2023

Jako každý lichý rok, vyšla i v roce 2023 aktualizovaná Dohoda o přepravě nebezpečných věcí (ADR 2023). ADR 2023 je v platnosti již od 1. ledna 2023, nová pravidla mají být uplatňována od 1. července 2023. První polovinu roku je tedy možné chápat jako přechodné období pro implementaci změn a proškolení účastníků přepravy.

Nejdůležitější změny jsou podrobněji uvedeny níže. Určitě ale doporučujeme vždy vyhodnotit dopad změn vzhledem ke konkrétním činnostem prováděných v rámci přepravy.

Přeprava strojů

Skončila platnost přechodného ustanovení v 1.6.1.46, podle kterého byly stroje a strojní zařízení z velké části vyjmuty z působnosti Dohody ADR. Nově je při jejich přepravě nutné přiřazení některého z dvanácti UN čísel (3363 až 3548), pokud objem v nich obsažených nebezpečných věcí překročí příslušné limity pro omezené množství (LQ), a následně se řídit příslušnými ustanoveními pro přepravu těchto nebezpečných věcí.

Lithiové baterie

Již není nutné na označení lithiových baterií (viz níže) uvádět telefonní číslo pro obdržení dodatečných informací. Nicméně značka s telefonním číslem se může stále používat až do 31.12.2026.

Přeprava odpadů

V přepravním listě je možné uvádět odhadované množství odpadu, pokud přesnou hmotnost nelze zjistit v místě nakládky. Tato možnost se však nevztahuje na odpady zařazené do některých tříd (např. 1, 2, 3, 5.2, 6.2) nebo pokud se uplatňuje výjimka dle 1.1.3.6 (přeprava tzv. podlimitního množství). Pokud je v přepravním dokladu uvedeno odhadované množství, je nutné v dokladu jasně uvést: „Odhadnutá hmotnost v souladu s 5.4.1.1.3.2“. Pokud je možné odpad v místě nakládky zvážit, uvádí se skutečná hmotnost.

Akreditace inspekčních organizací

Organizace provádějí technické úkony v oblasti ADR s ohledem na provoz cisternových vozidel (například dohled při výrobě, schvalování, zkoušení, ověřování a certifikace) budou muset do 31.12.2032 projít novou akreditací, aby mohli ve své činnosti pokračovat.

Bezpečnostní ventily

V kapitole 6.8.3.2.9 jsou pozměněny požadavky týkající se bezpečnostních ventilů umístěných na nádržích cisternových vozidel. Vozidla určená pro hořlavé zkapalněné plny bezpečnostní ventil musí mít, cisterny na stlačené nebo nehořlavé zkapalněné plny ho mít mohou. Došlo i k úpravě technických požadavků na provedení ventilů. Nově je zavedeno značení bezpečnostních ventilů „SV“ (safety valve).

Obaly z recyklovaných plastů

ADR 2023 nově umožňuje použití recyklovaných plastů při výrobě středně velkých kontejnerů (IBC), samozřejmě při zachování kvalitativních požadavků při výrobě a následné úspěšné certifikaci obalu. IBC vyrobený recyklovaného plastu je možné poznat podle označení „REC“ které doplňuje stávající označení obalu.

Cisterny z vyztuženého plastu

Zcela nová kapitola 6.9 se týká návrhu, konstrukce, inspekcí a testovaní cisternových vozidel, snímatelných cisteren a cisternových kontejnerů, jejichž vnější obal je zhotoven z vyztuženého plastu.

Požadavky na vozidla

ADR 2023 nově umožňuje použití elektrovozidel pro přepravu nebezpečných věcí (samozřejmě po patřičném schválení typu vozidla). Zatím se ale jedná pouze o vozidla AT, tedy cisternová. Pro vozidla FL (pro přepravu hořlavých látek) a EX/III (pro přepravu výbušnin) přibyly některé požadavky týkající se vlastního automatického systému zhášení spalovacího motoru a ochrany před šířením požáru z prostoru kol.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy