Legislativní novinky v oblasti nakládání s chemickými látkami na jaře 2012

V květnu 2012 byly v návaznosti na nový zákon 350/2011 Sb., o chemických látkách přijaty dvě prováděcí vyhlášky, vyhláška 162/2012 Sb. o tvorbě názvu nebezpečné látky v označení nebezpečné směsi a vyhláška 163/2012 Sb. o zásadách správné laboratorní praxe. V rámci REACH byl rozšířen seznam látek podléhajících omezení. Blíží se druhá vlna registrace chemických látek. ECHA spustila novou aplikaci pro následné uživatele. Aktuální povinnosti výrobců předmětů.

Vyhláška 162/2010 Sb. řeší možnost dovozce nebezpečné chemické směsi zažádat o povolení používání alternativního názvu chemické látky v ní obsažené, pokud by jejím zveřejněním bylo například ohroženo obchodní tajemství. Skupiny chemických látek, pro které je výjimka možná, jsou uvedeny v této vyhlášce. Oproti předchozí právní úpravě dané vyhláškou 234/2004 Sb. však nedošlo k žádným podstatným změnám.

Vyhláška 163/2012 o zásadách správné laboratorní praxe (SLP) ve smyslu Směrnice 2004/10/ES v podstatě nahradila dnes již zrušenou vyhlášku 219/2004 Sb. Vyhláška shrnuje požadavky na zavedení systému řízení jakosti a jeho kontrolu v laboratořích, které provádějí studie a testy, za účelem přípravy dokumentace dle REACH nebo hodnocení nebezpečnosti chemických látek a směsí.

Obě nové vyhlášky nabývají účinnosti dnem 14. června 2012.

Na seznam chemických látek podléhajících omezení (příloha XVII, Nařízení 1907/2006 REACH) byl Nařízením 412/2012/EU doplněn o dimetylfumarát. Tuto biocidní látku již není možné používat v předmětech v koncentraci vyšší než 0,1 mg/kg .

S ohledem na blížící se druhou vlnu registrací chemických látek v roce 2013 vypršela 31. května 2012 (1 rok před termínem) lhůta pro tzv. pozdní předregistraci látek. Výrobci a dovozci, kteří budou chtít poprvé uvést chemickou látku na trh v EU, již nebudou moci využít odložený termín registrace v roce 2013, ale budou muset chemickou látku registrovat již před jejím uvedením na trh.

Začátkem června spustila agentura ECHA na svých webových stránkách v rámci portálu REACH-IT možnost podávání on-line hlášení následných uživatelů, kteří používají chemické látky jiným způsobem, než jaký je popsán v expozičním scénáři bezpečnostního listu. Tito následní uživatelé mají povinnosti připravit vlastní zprávu o chemické bezpečnosti nebo uplatnit výjimku (použití látky pro výzkum a vývoj, použití látky v omezeném množství do 1 tuny za rok).

Nejpozději do 19. června 2012 mají výrobci předmětů povinnost informovat ECHA, zda výrobky jimi uváděné na trh obsahují látky vzbuzující velmi velké obavy uvedené na seznamu aktuálním v prosinci 2011. Tato povinnost nemusí být splněna, pokud celkové množství látky je menší než 1 tuna ročně, koncentrace ve výrobku je menší než 0.1 % hm. nebo pokud lze expozici látce za běžných podmínek vyloučit.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy