Nakládání s chemickými látkami

Předpisy a požadavky v oblasti nakládání s chemickými látkami se mění v podstatě průběžně. Jedná se zejména o změny přílohy XVII nařízení REACH ohledně omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a směsí a dále o aktualizaci Seznamu látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC). 1. prosince 2012 vypršelo další přechodné období pro značení a balení čistých chemických látek

Na podzim 2012 vyšla čtyři Nařízení Evropské Komise (835/2012, 836/2012, 847/2012 a 848/2012), která mění přílohu XVII Nařízení 1907/2006 (REACH). Zmíněná nová nařízení mění omezení týkající se kadmia, olova, rtuti a sloučenin fenylrtuti. Užití kadmia ve vybraných plastech (HDPE, ABS, PMMA) není opět regulováno. Nově je regulován obsah kovového olova ve špercích, kde nesmí překročit koncentraci 0,05% hm. Po 10. dubnu 2014 nebude možné uvádět na trh některé průmyslové měřicí přístroje (vlhkoměry, manometry, tenzometry, teploměry, atd.) obsahující rtuť. Nově je zavedeno omezení některých sloučenin fenylrtuti s platností od 10. října 2017. 

Seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC List) byl na konci roku 2012 doplněn o 54 látek, takže seznam nyní čítá již 138 položek. Výrobci nebo dovozci mají 6 měsíců na to, aby informovali Evropskou agenturu pro chemické látky ECHA o dovozu/výrobě těchto látek v množství větším než 1 tuna/rok nebo v koncentraci v předmětu převyšující 0,1% hm. Mezi obávané látky nově patří například některé vyšší organické fluorované kyseliny, vybrané sloučeniny olova včetně tetraethylolova, dibutylcín dichlorid, furan, herbicid Dinoseb nebo o-toluidin.

 V lednu 2013 doporučila ECHA 10 látek na zařazení mezi látky, jejichž výroba a použití vyžaduje povolení (příloha XIV Nařízení 1907/2006 REACH). Jedná se mimo jiné o rozpouštědla 1,2-dichloroethan a N,N-dimethylacetamid, některé chromany a kyselinu arseničnou.

 1. prosince 2012 vypršelo přechodné období pro značení a balení čistých chemických látek, které se týkalo distribuce starých skladových zásob (již uvedených na trh ke dni 1. prosince 2010). Látky uvedené na trh po tomto datu musejí být již označeny a zabaleny výhradně v souladu s Nařízením 1272/2008 (CLP). Ke stejnému datu se změnily i požadavky na obsah bezpečnostních listů (BL). Pro chemické látky je možné používat již pouze formát předepsaný přílohou I k Nařízení 453/2010. Změna se týká zejména oddílu 2.1, kde je nutné uvádět klasifikaci látek podle starého (DSD) i nového systému klasifikace (CLP). Další změna v obsahu BL je očekávána až v červnu 2015.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy