Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Dne 1. listopadu 2011 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, kterým se ruší původní nařízení vlády č. 148/2006 Sb.

Nařízení vlády 272/2011 přináší nové vymezení některých pojmů, např.

  • přípustný expoziční limit (PEL) – je limit vyjadřující expozici zaměstnance hluku nebo vibracím přepočtenou na osmihodinovou směnu,

  • hygienický limit – je limit expozice hluku nebo vibracím při práci pro směnu jinou než osmihodinovou směna nebo jako požadavek na pracoviště,

  • sousedský hluk - hluk působený hlasovými projevy lidí a zvířat a činnostmi spojenými s běžným užíváním bytu, bytového domu, rodinného domu, stavby pro rodinnou rekreaci a pozemků k nim náležících,

 

Termín Hygienický limit pro osmihodinovou pracovní dobu, který byl v dosavadním NV používán souběžně s termínem Přípustný expoziční limit (dále jen PEL), se již v novém NV nevyskytuje a používán je nyní už jen PEL.

Hluk na pracovišti

Základní přípustný expoziční limit (PEL) se nemění 85 dB. Pro pracoviště, na nichž jsou vykonávány práce náročné na pozornost a soustředění, pro pracoviště určené pro tvůrčí práci plat limit 50 dB. Odstraněn byl termín „duševní práce“. Byl zrušen limit pro duševní práce rutinní povahy 60 dB. Limit 70 dB se uplatňuje ve stavbách pro výrobu a skladování, kde je hluk způsobován větracím nebo vytápěcím zařízením (možnost pronikání hluku ze sousedních prostor byla zrušena).

 

Hygienické limity pro impulsní hluk, vysokofrekvenční hluk, ultrazvuku, infrazvuku a nízkofrekvenční hluk se nemění.

Vibrace

Nové nařízení vlády přineslo zmírnění limitů pro expozici zaměstnanců vibracím, jak ilustruje následující tabulka.

 

Limit

Označení

Původní hodnota

Nová hodnota

PEL vibrací přenášených na ruce

Lahv,8h

123 dB

128 dB

PEL celkových vertikálních a horizontálních vibrací přenášených na zaměstnance

Law,8h

110 dB

114 dB

hygienický limit pro expozice celkovým vibracím po dobu 10 minut a kratší

 

127 dB

131 dB

hygienický limit pro expozice vibracím přenášeným na ruce po dobu 20 minut a kratší

 

137 dB

142 dB

hygienický limit vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb

Law,T

71 dB

75 dB

 

Postup stanovení expozice vibracím za pracovní týden se nahrazuje postupem stanovení průměrné expozice. Dále NV upřesňuje, kdy se hodnocení vibrací podle průměrné expozice provádí.

Bezpečností přestávky

Nařízení vlády 272/2011 též nově upravuje poskytování bezpečnostních přestávek při překročení příslušného expozičního limitu (hluku i vibrací), a to ve shodě s NV 361/2007.

 

Bezpečnostní přestávky se zařazují takto:

  • první přestávka – nejméně 15 minut nejpozději po 2 hodinách

  • následné přestávky – nejméně 10 minut nejpozději po dalších 2 hodinách

  • poslední přestávka – nejméně 10 minut nejpozději 1 hodinu před ukončením směny

Vymezení platnosti

Nové nařízení se nově nevztahuje mimo jiné na:

  • sousedský hluk – tento termín nahradil původní termín „hluk z užívání bytu“,

  • hluk působený povrchovou vodou přelivem přes vodní díla sloužící k nakládání s vodami.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy