Nové nařízení vlády o limitech pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových

Dne 30.12.0015 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno pod číslem 401/2015 Sb. nové nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. Nařízení je účinné od 1.1.2016 a ruší dosavadní nařízení vlády 61/2003

Důvodem k vydání nového nařízení byla transpozice směrnice 2013/39/EU, kterou se mění směrnice 2000/60/ES a 2008/105/ES, pokud jde o prioritní látky v oblasti vodní politiky, dále doplnění nebo zpřesnění definic, zpřesnění náležitostí a podmínek povolení a úprava definování nejlepších dostupných technik (BAT).

V souvislosti s transpozicí směrnice 2013/39/EU byl rozšířen seznam prioritních látek o 12 položek v souladu se směrnicí 2013/39/EU (příloha 6 nařízení).

Došlo ke zpřesnění definic pro průmyslové odpadní vody a městské odpadní vody a byly přidány definice pro splaškové odpadní vody a dále pro průmyslovou a komunální čistírnu odpadních vod. Nově je též definován pojem aglomerace jakožto oblasti s koncentrací obyvatel nebo hospodářské činnosti, ze které jsou odpadní vody odváděny stokovou sítí do komunální čistírny odpadních vod nebo do společného místa vypouštění.

Nově je formulován požadavek na čištění odpadních vod z aglomerací o velikosti nad 2000 ekvivalentních obyvatel minimálně na úroveň emisních standardů odpovídajících velkosti aglomerace podle přílohy 1. Nejedná se o novou povinnost, ale řešení situací, kdy pouze část městských odpadních vod je čištěna na požadovanou úroveň.

Ohledně emisních limitů pro čistírny městských odpadních vod využívajících BAT (příloha 7) připravilo MŽP návrh nového nařízení ve dvou variantách. První varianta počítala s vypuštěním číselných hodnot pro koncentrace znečišťujících látek dosažitelných aplikací BAT a pouze slovním popisem BAT, druhá počítala se zachováním číselných hodnot. První varianta měla napravit v praxi časté obcházení použití BAT, kdy vodoprávní úřady stanovovaly emisní limity automaticky na úrovni odpovídající hodnotám BAT bez použití kombinovaného přístupu. Příloha 7 byla nakonec schválena ve variantě II, tedy se zachováním původních číselných hodnot pro jednotlivé BAT. Nově byl v textu nařízení formulován požadavek na stanovení emisních limitů pro vypouštění městských odpadních vod kombinovaným přístupem, nejvýše však do hodnot, které jsou v zařízení využívajících BAT podle přílohy 7 dosažitelné.

Na základě Usnesení vlády ČR ze 14.12.2015 bylo však uloženo ministru životního prostředí ve spolupráci s ministry průmyslu a obchodu a zemědělství zpracovat do 15. dubna 2016 novelu nařízení vlády spočívající ve vypuštění nebo významném zpřísnění číselných hodnot uvedených v příloze č. 7 nařízení vlády 401/2015.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy