Nové prováděcí vyhlášky k zákonu 406/2000 Sb. o hospodaření energií

S účinností od 1.4.2021 vyšly v březnu 2021 ve Sbírce dvě nové prováděcí vyhlášky k zákonu 406/2000 Sb. o hospodaření energií: vyhláška 140/2021 Sb. o energetickém auditu a vyhláška 141/2021 Sb. o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie

Vyhláška 140/2021 Sb. o energetickém auditu

Tato vyhláška reaguje na změnu v přístupu k energetickým auditům, které byly zavedené novelou zákona o hospodaření energií 3/2020. Na základě této změny je postup provádění energetického auditu definován normou ČSN ISO 50 002 „Energetické audity – Požadavky s návodem pro použití“ (norma). Prováděcí vyhláška tedy postup auditu již neupravuje a řeší pouze požadavky na obsah zprávy z auditu a dále blíže specifikuje kritéria pro určení povinnosti zpracovat energetický audit.

Obsah zprávy z energetického auditu by po této legislativní úpravě měl lépe odpovídat potřebám zadavatele. Nově obsahuje zpráva v úvodní části souhrn energetického auditu se souhrnem příležitostí ke snížení energetické náročnosti a programem realizace těchto příležitostí. Pak následuje vymezení předmětu energetického auditu a podrobnosti o provedeném energetickém auditu, jako je analýza spotřeb energie, energetická bilance, energetická náročnost budov apod.

V oblasti ekonomického hodnocení došlo ke zpřesnění stanovených postupů. Nově je v rámci energetického auditu hodnocena i doprava.

Novým prvkem v procesu energetického auditu je plán energetického auditu, který dle požadavku normy dohodne zpracovatel auditu se zadavatelem, a v němž se vymezí např. předmět a rozsah auditu, potřeby zadavatele, kritéria pro hodnocení příležitostí ke snížení energetické náročnosti, požadavky na ekonomické zhodnocení, požadavky na součinnosti, a další.

Vyhláška 141/2021 Sb. o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie

Nově vyhláška řeší zpracování posudku pro využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem (ve smyslu zákona o ovzduší 201/2012 Sb. Pro ostatní typy energetických posudků jsou zachovány stávající postupy a výstupy.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy