Novela chemického zákona a změna zákona o vodách a o prevenci závažných havárií

Pod zákonem 61/2014 Sb. se skrývá novela hned tří různých zákonů (zákona 350/2011 Sb., o chemických látkách, zákona 59/2006 Sb., o prevenci závažných průmyslových haváriích a zákona 254/2001 Sb., o vodách). Účinnost zákona je od 7. dubna 2014 s výjimkou některých ustanovení, která nabývají účinnost 1. července 2014

Hlavní změny nicméně nastaly v zákoně 350/2011 Sb., o chemických látkách. Zákon v dosavadní podobě například umožňuje Ministerstvu životního prostředí udělit osobě uvádějící na trh chemickou směs výjimku z předepsaného označení, pokud obal obsahuje tak malé množství látky, které nepředstavuje reálné nebezpečí. Nově ale nebude možné tuto výjimku vydat pro směsi klasifikované jako vysoce toxické.

Rozrůstá se seznam možných uložitelných nápravných opatření a správních deliktů. Nově je možné osobě uvádějící na trh chemickou látku nebo směs uložit pozastavení této činnosti, dokud nebudou řádně splněny podmínky týkající klasifikace, balení a označování. Následný uživatel se nově dopustí deliktu tím, že neurčí nebo neuplatňuje vhodná opatření k náležitému omezení rizik identifikovaných: (1) v bezpečnostních listech, které mu byly poskytnuty, (2) ve svém vlastním posouzení chemické bezpečnosti nebo (3) v jakýchkoli informacích o opatřeních k řízení rizik, které mu byly poskytnuty. Maximální výše pokuty za tento správní delikt může být až 3 000 000 korun. Správním deliktem se stává skutečnost, kdy osoba uvádějící na trh chemickou látku neuchovává všechny informace, které prokazují splnění jejích povinností podle Nařízení 1907/2006 (REACH) po dobu 10-ti let od posledního uvedení na trh. Za správní delikt se nově považuje i uvedení na trh takových povrchově aktivní látek, které nesplňují kritéria biologické rozložitelnosti, nebo detergentů, které nesplňují omezení obsahu fosforečnanů ve smyslu Nařízení 648//2004/ES o detergentech.

Ministerstvo zdravotnictví po novele zákona ztrácí zmocnění poskytovat údaje o nebezpečných vlastnostech chemických směsí ze systému CHLAP dalším úřadům (krajské úřady, hasičský záchranný sbor). Údaje budou dostupné výhradně pro lékařské účely.

Změna v zákoně 254/2001 Sb., o vodách je v podstatě kosmetická, jedná se o odstranění duplicitního ustanovení požadavku na omezení obsahu fosforečnanů v detergentech, které bylo přesunuto do zákona o chemických látkách, viz výše.

Důsledkem novely zákona 59/2006 Sb., o prevenci závažných průmyslových haváriích je změna limitů klasifikace objektů, ve kterých se nakládá se těžkým topným olejem. Doposud se pro těžký topný olej, který je klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí, uplatňovaly poměrně přísné limity pro zařazení objektu do kategorie A (200 tun) nebo B (500 tun). Nově je těžký topný olej zařazen jako ostatní ropné produkty, které mají specifický limit pro kategorii A (2 500 tun) a B (25 000 tun). Změna se dotkne několika málo subjektů (elektrárny, teplárny), které již nebudou zařazeny pod zákon 59/2006 Sb.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy