Novela nařízení vlády k bezpečnosti práce na staveništích

S účinností od 1. května 2016 vyšla pod číslem 136/2016 Sb. novela nařízení vlády 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení 592/2016 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti. Novela tohoto nařízení navazuje na změny zákona 309/2016 Sb. novelou 88/2016.

Novelizované nařízení 591/2006 Sb. v nové příloze 6 stanoví požadavky na obsah a rozsah plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Dále dochází k jazykovým úpravám textu s ohledem na fakt, že koordinátor stavby ze zákona přímo zpracovává a průběžně aktualizuje plán bezpečnosti (nikoliv pouze zajišťuje zpracováním, jako doposud).

Změny nařízení vlády 592/2006 navazují pak na změny příslušných ustanovení zákona 309/2006 Sb. Novelizované nařízení obsahuje novou přílohu 3, která podrobně stanoví obsah a způsob ověření teoretických znalostí a praktických dovedností při provedení zkoušky z odborné způsobilosti a periodické zkoušky. Zkouška, ke které se žadatel přihlásil přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se posuzuje a bude provedena podle nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy