Novela nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS)

Dne 16. prosince vyšla ve Sbírce pod číslem 391/2016 Sb. novela nařízení vlády 481/2015 Sb. o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Hlavním důvodem novely je rozšíření výčtu nebezpečných látek, jejichž používání v elektrických a elektronických zařízeních je zakázáno nebo omezeno a dále vyřešení výtky Evropské komise ohledně udělování výjimek. Novela nabývá účinnosti dnem 31. prosince 2016.

Rozšíření seznamu omezených nebezpečných látek

Novela transponuje směrnici Komise 2015/863/EU, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o seznam omezených látek.

Novelou byl s účinností od 22. července 2019 rozšířen počet omezených nebezpečných látek o další 4 látky ze skupiny ftalátů. Jedná je se o Benzyl butyl ftalát (BBP), Dibutyl ftalát (DBP), Bis(2—ethylhexyl) ftalát (DEHP) a Diisobutyl—ftalát (DIBP). U všech těchto látek je stanovena hmotnostní koncentrace tolerovaná v homogenních materiálech na 0,1 %. Tyto látky jsou zároveň zařazeny mezi látky vzbuzující velmi vážné obavy (SVHC) podle REACH, jejichž používání podléhá povolení.

Omezení se týká všech skupin elektrozařízení s výjimkou zdravotnických prostředků, včetně diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a monitorovacích a řídicích přístrojů včetně průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů. Pro tyto skupiny bude omezení platné až od 22. července 2021.

Vyřešení výtky Evropské komise ohledně způsobu přejímání výjimek ze zákazu používání některých nebezpečných látek

Řešením je plná transpozice jednotlivých delegovaných směrnic Komise, kterými jsou upraveny jednotlivé výjimky ze zákazu používání některých nebezpečných látek. Všechny dosavadní výjimky jsou proto obsaženy v přílohách č. 2 a 3 nařízení vlády. Z těchto důvodu obsahuje nařízení vlády 391/2016 Sb. přílohy č. 2 a 3 v úplném znění. Budoucí výjimky budou vždy transponovány do příloh nařízení vlády.

Náprava dílčích chyb

Novelou dochází k nápravě dílčích chyb v §4 odst. 6 a v § 8 odst. 1 písm. e) a f).

Zdroj: MPO
Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy