Novela nařízení vlády o ostatních zdrojích znečišťování ovzduší 615/2006

Od 1. listopadu 2011 vstoupí v účinnost novela 294/2011 nařízení vlády 615/2061 Sb. o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.

Nejdůležitější změnou je zřejmě rozšíření seznamu vyjmenovaných ostatních zdrojů, kdy jako střední je nově kategorizována např. výroba bioplynu, výroba dřevěného uhlí nebo biodegradační a solidifikační zařízení na zpracování odpadů. Všechny tyto zdroje budou vyžadovat k získání povolení k provozu vypracování provozního řádu.

Změna v kategorizaci se dotkla i kompostáren, kdy je za střední zdroj nově považováno pouze zařízení s kapacitou větší než 10 tun na jednu zakládku nebo větší než 150 tun ročně.

Dalšími změnami je upřesnění sčítacího pravidla za účelem kategorizace technologicky shodných zařízení provozovaných ve stejné provozovně, obdobně jako je tomu v případě spalovacích zdrojů.

Formální úpravy doznalo i vymezení hraničních hodnot roční emise znečišťujících látek definující střední zdroj, kdy při dosažení (nikoliv překročení) spodní hraniční hodnoty je zdroj kategorizován jako střední.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy