Novela vyhlášky 337/2010 o emisních limitech a podmínkách provozování zdrojů těkavých organických látek

Novela vyhlášky č. 337/2010 byla uveřejněna ve Sbírce zákonů 30. srpna 2011 pod číslem 257/2011 s účinností od 14. září 2011

Jedná se o technickou novelu, kterou se stávající vyhláška přizpůsobí nařízení 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. Jedná se konkrétně o dělení těkavých organických látek nejen podle dosavadních vět označujících specifickou rizikovost (tzv. R-věty), ale také podle nových standardních vět o nebezpečnosti (tzv. H-věty).

Přijaté změny nemají žádný dopad na věcnou stránku právního předpisu a nepředpokládá zvýšené nároky na podnikatelskou sféru.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy