Novela vyhlášky 79/2013 o pracovnělékařských službách (PLS)

S účinností od 1.1.2023 vyšla dne 20.12.2022 ve sbírce zákonů novela 452/2022 Sb. vyhlášky 79/2013 o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, která zásadním způsobem mění dvě základní součásti pracovnělékařských služeb (PLS) - provádění pracovnělékařských prohlídek a dohled na pracovištích.

Novela zavádí pojem „profesní rizika“, definovaný jako rizika ohrožení života a zdraví zaměstnance nebo jiných osob při výkonu práce a nahrazuje jím dosud používaný pojem „rizika ohrožení zdraví“. Výčet profesních rizik je uveden v části II přílohy.

Nově není povinné provádění periodických pracovnělékařských prohlídek u zaměstnanců kategorií 1 a 2 bez profesního rizika. Provádět se budou pouze na žádost zaměstnance nebo zaměstnavatele.

Z výčtu profesních rizik (dříve rizik ohrožení zdraví) bylo odstraněno: práce ve školách a školských zařízeních, činnosti epidemiologicky náročné, řízení „referentských“ vozidel a hlasová zátěž. Tzn., že pro tyto práce zařazené do kategorie 1 a 2 není již potřeba provádět pravidelné lékařské prohlídky.

Vstupní (i výstupní) pracovnělékařské prohlídky a periody pracovnělékařských prohlídek u rizikových prací zůstávají zachovány v původním rozsahu.

Periody pracovnělékařských prohlídek

Pravidelný dohled poskytovatelem PLS se nově provádí 1 x 3 roky na pracovištích v kategorii 2R, 3 a 4, anebo jde-li o profesní riziko. Dohled na pracovištích kategorie 1 a 2 je pouze v případech, pokud jej stanoví sám zaměstnavatel nebo pokud si jej vyžádá poskytovatel PLS.

Příloha č. 1, která udávala dobu potřebnou k zajištění pracovnělékařské služby (PLS), byla zrušena. Původní příloha č. 2 je nyní jedinou přílohou vyhlášky

Do nemocí omezujících zdravotní způsobilost k práci u zaměstnanců pracujících v noci byla doplněna:

  • prognosticky závažná metabolická onemocnění,

  • prognosticky závažná onkologická onemocnění,

  • pravidelné a dlouhodobé užívání léků na spaní a na uklidnění,

  • závažná metabolická onemocnění včetně diabetu mellitu a metabolického syndromu,

  • významně zvýšené riziko rakoviny prsu. 

Bod 12 části II přílohy „další práce nebo činnosti v profesním riziku“ byl rozšířen o práce zařazené do kategorie druhé, jejichž součástí jsou vyjmenované rizikové faktory pracovních podmínek. Jedná se o celou řadu chemických látek a směsí, vibrace s přenosem na horní končetiny, nepřijatelné pracovní polohy, svařování elektrickým obloukem a další. Na rozdíl od zařazování práce do kategorie zde není zohledněna míra zátěže nebo expozice danému faktoru. Znamená to, že jakákoli expozice vyjmenovanému faktoru představuje profesní riziko s nutností provádění periodických pracovních prohlídek a dohledu na pracovišti.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy