Novela vyhlášky o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu

Ve Sbírce zákonů vyšla vyhláška 66/2014 Sb., která mění vyhlášku 450/2005 Sb., kterou se provádí zákon č. 254/2001 Sb., o vodách. Účinnost vyhlášky je od 1. září 2014.

Novela vyhlášky přináší zejména zrušení požadavku na zasílání bezpečnostních listů a identifikačních listů závadných látek spolu s návrhem havarijního plánu vodoprávnímu úřadu. Tyto dokumenty mají být nyní pouze k dispozici na vyžádání vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí (§5 odst. 3b).

Dále vyhláška upřesňuje postup při zpracování předpisu pro provedení zkoušek těsnosti, který je povinna zpracovat odborně způsobilá osoba (§3a). Nově lze pro tento předpis využít dokumenty a části dokumentů zpracované podle jiných právních předpisů nebo pro vnitřní potřebu provozovatele, pokud odpovídají svým obsahem požadavkům podle přílohy č. 1.

Dochází též k úpravě a upřesnění požadavků na vzdělání osob odborně způsobilých k provádění těchto zkoušek (§6a, odst. 2b a 3). Rozšiřuje se okruh oborů požadovaného vzdělání a pro provádění zkoušek náhradním způsobem je nově požadováno vysokoškolské vzdělání.

V příloze 3 pak vyhláška přináší úpravu formuláře čestných prohlášení pro provádění zkoušek těsnosti.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy