Novela vyhlášky týkající se náležitostí nakládání se závadnými látkami a náležitostí havarijního plánu

Dne 15. července 2011 nabyla účinnosti vyhláška 175/ 2011 Sb., kterou se mění vyhláška 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.

Požadavek novelizace vyhlášky 450/2005 vznikl v souvislosti s novelou zákona o vodách 150/2001, která nabyla účinnosti 1.srpna 2010.

 

Novela vyhlášky zvyšuje oproti dosavadní úpravě množství závadných látek, nad které se jedná o zacházení se závadnými látkami ve větším rozsahu následovně.

 

 

Dosavadní množství

Množství dle novely 175/200

obecně

kapalné závadné látky

celkové množství v zařízení

500 l

1000 l

celkové množství v přenosných obalech

1000 l

2000 l

pevné závadné látky

celkové množství

1000 kg

2000 kg

zacházení spojené se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody

kapalné zvlášť nebezpečné závadné látky

celkové nejvyšší množství v zařízení

10 l

10 l

pevné zvlášť nebezpečné závadné látky

celkové nejvyšší množství v zařízení

15 kg

15 kg

zvlášť nebezpečné závadné látky

celkové nejvyšší množství v přenosných obalech

15 l

15 l

kapalné nebezpečné závadné látky

celkové nejvyšší množství v zařízení

100 l

250 l

pevné nebezpečné závadné látky

celkové nejvyšší množství v zařízení

150 kg

300 kg

nebezpečné závadné látky

celkové nejvyšší množství v přenosných obalech

150 l

300 l

 

Nadále se o zacházení se závadnými látkami ve větším rozsahu nejedná, je-li nakládáno:

           -           s uhlovodíky ropného původu jako pohonnými hmotami při provozu jednotlivých dopravních prostředků a mobilních mechanizačních prostředků

           -           s hnojivy a přípravky na ochranu rostlin při jejich přímé aplikaci

 

Dále novela řeší:

  • kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných látek
  • požadavky na odborně způsobilou osobu k provedení zkoušky těsnosti (navazuje na povinnost provádět kontrolu těsnosti potrubí a skladovacích nádrží zabudovanou v zákoně o vodách)
  • způsoby provádění zkoušek těsnosti

 

Novela dále doplňuje náležitosti havarijního plánu přímo o začlenění bezpečnostního listu nebo identifikačního list nebezpečného odpadu. V případě, že není bezpečnostní list ani identifikační list nebezpečného odpadu k dispozici, uvedou se vlastnosti předmětných látek podle přílohy č. 2 vyhlášky.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy