Novela zákona o bezpečnosti práce

S účinností od 1. května 2016 vyšla pod číslem 88/2016 Sb. novela zákona 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Podle důvodové zprávy je hlavním cílem novely uvedení stávajícího zákona do souladu s požadavky a poznatky praxe, a to zejména v části třetí, která upravuje zajištění bezpečnosti práce na stavbách.

Mezi nejdůležitější změny patří:

Upřesnění práv a povinností účastníků při přípravě a realizaci stavby

V §3 jsou nově vymezeny pojmy zadavatel stavby a zhotovitel, které jsou pro určení povinností klíčové. V § 9 dochází ke zpřesnění a rozšíření odpovědnosti zaměstnavatele za BOZP nejen ve vztahu k předmětu jeho činnosti, ale i k činnostem, které zajišťuje. Dále byla doplněna povinnost zaměstnavatele zajistit účast odborně způsobilé osoby na pravidelném hodnocení stavu BOZP a koordinaci činnosti několika odborně způsobilých osob v prevenci rizik a dalších subjektů.

Zpřísnění požadavků na odbornou způsobilost koordinátora BOZP na staveništích

Novelou zákona došlo k oddělení požadavků na kvalifikaci pro fyzické osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik a požadavků na kvalifikaci koordinátora BOZP na staveništi (§10). Koordinátor musí mít alespoň střední vzdělání s maturitou v technickém oboru a alespoň 3 roky praxe při přípravě a realizaci staveb.

Pro obě skupiny nově platí požadavek vést přehled o výkonu své činnosti, aby se předešlo uzavírání smluvních vztahů s příliš mnoha subjekty a tím nedostatečnému výkonu činnosti. Dokumenty zpracované odborně způsobilou osobou musí být opatřeny jejím jménem a vlastnoručním podpisem.

Bude zřízena evidence všech odborně způsobilých osob, kterou povede Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Úprava jmenování a činnosti koordinátora

Novela zpřesňuje požadavky na jmenování koordinátora zadavatelem stavby (§14). Zadavatel musí vždy určit, a to písemně, alespoň jednoho koordinátora a případně zvážit potřebu více koordinátorů. Koordinátor musí být jmenován při přípravě stavby již ve fázi zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a při realizaci stavby před převzetím staveniště prvním zhotovitelem. Koordinátorem nesmí být nově zhotovitel ani jeho zaměstnanec.

V §18 novela zpřesňuje povinnosti koordinátora při přípravě a realizaci stavby. Při přípravě stavby se jedná zejména o zpracování plánu BOZP (viz níže). Při realizaci stavby je koordinátor povinen provádět průběžně kontroly na staveništi a upozorňovat zhotovitele na zjištěné nedostatky.

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Zadavatel stavby má povinnost zajistit zpracování plánu BOZP již při přípravě stavby, aby byly pracovní postupy a požadavky na BOZP zřejmé již před výběrem zhotovitelů. Plán zpracovává koordinátor a v průběhu realizace stavby jej aktualizuje (§15).

Obsah plánu bude stanoven prováděcím předpisem.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy