Novela zákona o ovzduší 2016

Novela zákona o ovzduší 201/2012 Sb. vyšla pod číslem 369/2016 Sb. a nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017. Důvodem novely bylo naplnění mezinárodních závazků ohledně nízkoemisních zón, posílení vymahatelnosti stanovených povinností pro zdroje v domácnostech, úprava pravidel pro vyhlašování smogových situací a dále stanovení limitů pro látky obtěžující zápachem a úpravy ohledně provozu záložních zdrojů.

Nízkoemisní zóny

Zákon vytváří rámec pro vzájemné uznávání zahraničních emisních plaket pro vjezd do nízkoemisních zón, pokud jsou podmínky jejich vydání obdobné jako podmínky v České republice. Aktuálně se jedná o vzájemné uznávání emisních plaket s Německem. Nízkoemisní zóny může na svém území vyhlásit obec ve zvláště chráněných územích, v lázeňských místech, nebo pokud došlo k překročení některého ze stanovených imisních limitů. Obec též stanoví emisní kategorie vozidel, které mají do těchto zón povolen vjezd.

Kontrola provozu spalovacích stacionárních zdrojů v domácnostech

Novela zákona zavádí povinnost provozovatelů spalovacích zdrojů v domácnostech umožnit osobám pověřeným obecním úřadem kontrolu zdroje a používaných paliv. Podmínkou je opakované podezření úřadu, že zdroj provozuje daná domácnost v rozporu s povinnostmi stanovenými zákonem o ochraně ovzduší. Kontrole musí předcházet písemné upozornění na podezření z porušování povinností a poučení o povinnostech spojených s provozem spalovacího zdroje. Kontrolu je možné provést při dalším důvodném podezření z porušování povinností. Provozovateli může být při porušování zákona uložena pokuta a to až do výše 50 000 Kč.

Imisní limit pro částice PM2,5

Novela zavádí přísnější imisní limit pro prachové částice PM2,5. Ze současných 25 µg/m3 se limit snižuje na 20 µg/m3 od roku 2020 a uvádí tak legislativu ČR do souladu s právem EU. Prachové částice PM2,5 produkují zejména doprava a lokální topeniště.

Smogová situace

Novela dále upravuje podmínky pro vyhlašování a odhlašování smogové situace a regulace tak, aby byly ohlašovány včas, v závislosti na aktuálních koncentracích znečišťujících látek. Pro částice PM10 bude vyhlašování smogových situací a regulací posuzováno na základě 12hodinových klouzavých průměrů, které mají zajistit co nejmenší prodlevu mezi vyhlášenou situací a naměřenou koncentrací.

Revize přílohy 2 – vyjmenované zdroje

Z dosavadní praxe uplatňování přílohy 2 vyplynuly problémy spojené zejména s nejednoznačným vymezením zdrojů, např. chybějící spodní kapacitní prahy pro zařazení, nepřesné vymezení činnosti, zařazení nepřímých procesních ohřevů. Novela přináší zpřesnění vymezení např. pro kompostárny, sanační zařízení, tavení neželezných kovů, broušení kovů a plastů, výroba syntetických polymerů a kompozitů. Upravuje rovněž pravidla pro sčítání příkonů nebo kapacit, která jsou určující pro zařazení zdroje do přílohy č. 2 k zákonu.

Výjimky z povinnosti zpracovat rozptylovou studii a odborný posudek byly rozšířeny na záložní zdroje do 5 MW, s upraveným limitem pro provozní hodiny na 500 hod/rok.  

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy