Novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Novela zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí vyšla ve Sbírce předpisů pod číslem 39/2015 Sb. Novela nabývá účinnosti dne 1. dubna 2015. Důvodem novely je dosažení souladu s právem EU, konkrétně se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (tzv. EIA směrnice).

 

Novela zákona 100/2001 reaguje na výtky Evropské komise vůči dosavadní úpravě procesu EIA, a to zejména s ohledem na povolovací řízení podle zvláštních předpisů, která na proces EIA navazují, např. podle Stavebního zákona 183/2006 Sb.

Hlavní novinkou v procesu povolování záměrů je potvrzení v navazujících řízeních, že nedošlo v průběhu řízení k tak závažným změnám projektu, které by měly významný negativní vliv na životní prostředí. Před podáním žádosti o zahájení navazujícího řízení předloží oznamovatel dokumentaci pro navazující řízení příslušnému úřadu, který vydal závazné stanovisko, včetně úplného popisu případných změn oproti záměru, ke kterému bylo závazné stanovisko vydáno. Pokud došlo ke změnám, které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí, příslušný úřad vydá nesouhlasné stanovisko. Změny jsou pak předmětem nového posouzení vlivu na životní prostředí, jehož výsledkem je nové závazné stanovisko.

Nově se stanovisko z procesu EIA stává závazné i pro další povolovací orgány a účastníci řízení mají možnost se odvolat i proti negativnímu závěru zjišťovacího řízení. Závazné stanovisko má platnost 5 let a lze jej na základě žádosti oznamovatele prodloužit o dalších 5 let, a to opakovaně, pokud oznamovatel prokáže, že nedošlo k podstatným změnám záměru, podmínek v dotčeném území a k novým poznatkům a vývoji nových technologií použitelných pro realizaci záměru.

Novela dále mění vodní zákon, stavební zákon, zákon o integrované prevenci a zákon o ochraně přírody a krajiny. 

 

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy