Obsah nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Obsah nebezpečných látek v elektrozařízení byl až donedávna regulován legislativou v oblasti odpadového hospodářství, konkrétně zákonem 185/2001 o odpadech a prováděcí vyhláškou 352/2005. V prosinci 2012 vyšlo na základě zákona 22/1997 o technických požadavcích na výrobky nařízení vlády 481/2012, které se danou problematikou zabývá detailněji.

Zatímco zákon o odpadech zakazuje jakýkoliv obsah kovů (Pb, Hg, Cd, Cr6+) a polybromovaných bifenylů a difenyletherů (PBH/PBDE) ve většině elektrozařízeních, nařízení vlády 481/2012 mluví nově o toleranci obsahu těchto látek na úrovni 0,1%. Naopak seznamy vyjímek, na které se požadavky na obsah nebezpečných látek nevztahují, tedy příloha č. 5 vyhlášky 352/2005 a příloha č. 2 nařízení vlády 481/2012, jsou totožné. I když zmíněné nařízení vlády zavádí další seznam typů elektrozařízení, na které se tyto požadavky rovněž nevztahují. Nařízení vlády dále obsahuje postup pro posuzování shody elektrozařízení a vydávání prohlášení o shodě a popisuje povinnosti osob v dodavatelském řetězci

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy