Pravidla klasifikace nebezpečných vlastností odpadů podle CLP

Již v prosinci 2014 vyšlo Nařízení EU 1357/2014, které nahradilo Přílohu III Směrnice 2008/98/ES o odpadech, která obsahuje pravidla pro klasifikaci nebezpečných vlastností odpadu.

Důvodem změny je skutečnost, že dosavadní způsob přiřazování nebezpečných vlastností odpadů je založen na systému klasifikace chemických látek podle Směrnic 67/5448/EHS a 1999/45/ES (v ČR je hodnocení nebezpečných vlastností odpadů popsáno ve vyhlášce 376/2001 Sb.). Tyto dvě Směrnice ale budou brzy zcela nahrazeny Nařízením 1272/2008, které zavádí harmonizovaný systém klasifikace, značení a balení chemických látek a směsí (CLP).

Při hodnocení nebezpečné vlastnosti odpadu se posuzuje, zda odpad obsahuje chemickou látku s definovanými nebezpečnými vlastnostmi pomocí tříd a kategorií nebezpečnosti a příslušných standardních vět nebezpečnosti (H-věty) v koncentraci vyšší než definovaný limit. Odpad může mít 15 nebezpečných vlastností, začínajících nově označením HP (Hazardous Property).

Dále došlo ke změně znění vlastnosti H15 Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po odstraňování na HP 15, která nyní zní Odpad schopný vykazovat při nakládání s ním některou z výše uvedených nebezpečných vlastností, kterou v době vzniku neměl. Zajímavé je, že podle Nařízení se přiřazení vlastnosti HP 14 Ekotoxicita má stále provádět podle pravidel daných Směrnicí 67/548/EHS (příloha VI).

Nařízení je použitelné od 1.6.2015. V členských státech platí přímo, bez nutnosti transpozice. Pro držitele odpadu z této změny vyplývá povinnost přehodnotit nebezpečné vlastnosti odpadů podle nových pravidel, aktualizovat identifikační list nebezpečného odpadu (ILNO), případně upravit označení shromažďovacího prostředku grafickým symbolem. Nicméně je nutné dodat, že zákon 185/2001 Sb., o odpadech odkazuje v otázce označení nebezpečných odpadů na již zrušený zákon 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a na změny v oblasti klasifikace, značení a balení chemických látek a směsí zatím nereflektuje. Toto by měla upravit připravovaná nová legislativa v oblasti nakládání s odpady.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy