Sdělení MŽP k ohlašování přepravy nebezpečných odpadů v roce 2017

Pro plnění ohlašovací povinnosti při přepravě nebezpečných odpadů od 1. ledna 2017 vydalo MŽP sdělení ze dne 12. prosince 2016. Ohlašovací povinnost se bude plnit v listinné podobě do doby spuštění pilotního provozu elektronického ohlašovacího systému.

Od 1. ledna 2017 měla být podle § 40 zákona 185/2001 Sb. o odpadech přeprava nebezpečných odpadů ohlašována prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP).

Jelikož příslušný modul v ISPOPu není v současnosti připraven k plnému provozu, bude se od 1. ledna 2017 postupovat podle § 40 odst. 8 zákona o odpadech, který stanovuje režim při přerušení provozu ISPOPu, a to až do doby spuštění pilotního provozu nového elektronického ohlašovacího systému.

Odesílatel nebezpečného odpadu vyplní ohlašovací list, jeden potvrzený ohlašovací list si ponechá jako doklad o předání nebezpečného odpadu a druhý ohlašovací list přiloží k zásilce nebezpečného odpadu a po dokončení přepravy si tento ohlašovací list ponechá příjemce nebezpečného odpadu. Každá zásilka nebezpečného odpadu bude vybavena listinnou verzí ohlašovacího listu. Odesílatel u sebe uchovává ohlašovací listy od odeslaných zásilek nebezpečného odpadu. Příjemce u sebe uchovává ohlašovací listy od převzatých zásilek nebezpečného odpadu

Podobu a rozsah informací ohlašovacího listu, které musí listinný doklad přiložený k zásilce obsahovat je stanoveno přílohou 26 k vyhlášce 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Tento režim bude platit do doby vydání nového sdělení odboru odpadů oznamujícího spuštění pilotního provozu elektronického systému ohlašování přepravy nebezpečných odpadů v rámci ISPOP.

Plný text Sdělení je k dispozici zde.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy