Sdělení MŽP k zálohám na poplatky za vypouštění odpadních vod a odběr vod podzemních

Ohledně záloh na poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a za odebrané množství podzemní vody pro rok 2019 vydalo MŽP sdělení ze dne 26. listopadu 2018. S účinností od 1. ledna 2019 zaniká povinnost platit zálohy na poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a zálohy na poplatek za odebrané množství podzemní vody.

Zrušení povinnosti platit výše uvedené zálohy na poplatky vyplývá z novely vodního zákona (zákon 113/2018 Sb.), která vstoupila v platnost dne 15. června 2018. Novela vodního zákona nabude účinnosti dne 1. ledna 2019, s výjimkou přechodného ustanovení čl. II bodu 4, které ruší institut záloh na poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových s účinností 15.června 2018.

Pro výše uvedené zálohy na poplatky se v roce 2019 uplatní následující:

  • V případě poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových znečišťovatelé v roce 2018 již nepodávají poplatkové hlášení pro rok 2019 a Česká inspekce životního prostředí nevydává zálohový výměr.

  • V případě poplatku za odebrané množství podzemní vody zaniká s účinností od 1. ledna 2019 všem odběratelům povinnost platit zálohy na poplatky za odebrané množství podzemní vody. Z tohoto důvodu odběratelům, kteří v roce 2018 podávají poplatkové hlášení, již nevydává Česká inspekce životního prostředí rozhodnutí o stanovení zálohového výměru.

  • Ostatním odběratelům, kteří mají vydán platný zálohový výměr a zároveň u nich nedošlo v roce 2018 ke změně povolení k odběru podzemní vody (nemají proto v roce 2018 povinnost podávat poplatkové hlášení) zaniká od 1. ledna 2019 povinnost platit zálohy stanovené tímto zálohovým výměrem a všechna rozhodnutí o zálohových výměrech vydaná do 31. prosince 2018 pozbývají pro placení záloh na období od 1. ledna 2019 účinků.

  • V případě, že by byla platba zálohy na bankovní účet celního úřadu zaslána, může odběratel v souladu s daňovým řádem (zákon č. 280/2009 Sb.) požádat o vrácení uhrazené zálohy. Podmínkou vrácení je, že odběratel nemá u celního úřadu nebo u jiného správce daně nedoplatek.

  • Nebude-li požádáno o vrácení zálohy, bude záloha použita na úhradu ročního poplatkového přiznání za rok 2019, které je odběratel povinen podat do 15. února 2020.

Plný text Sdělení je k dispozici zde.

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/poplatky_povrchove_vody_uredni_deska/$FILE/OOV_zalohy_poplatky_20181123.pdf

 

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy