Vyhláška o pracovnělékařských službách

Dva dny poté, tedy 3. dubna 2013, kdy by již všechny společnosti měly mít uzavřenou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb podle zákona 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, vyšla vyhláška 79/2013 Sb., která stanovuje rozsah pracovnělékařských služeb.

Ve vyhlášce se dozvíte, co vše je obsahem hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců (např. zjišťování příčin pracovních úrazů a nemocí z povolání, sledování a hodnocení působení rizikových faktorů), jaké jsou tématické okruhy při poskytování poradenské činnosti (identifikace nebezpečí a hodnocení rizik, školení první pomoci, výběr OOPP, problematika ergonomie, atd.) a jaký má být rozsah dohledu na pracovištích.

Vyhláška definuje četnost pravidelného dohledu (1x za rok nebo 1x za dva roky) a časovou náročnost dohledu a poradenství (od 10 do 40 min na jedno pracovní místo ročně) podle náročnosti (kategorie) práce dle zákona 258/2000 Sb.

Vyhláška se věnuje také četnosti provádění periodických lékařských prohlídek (1x za 6 let pro práce v první kategorii až po 1x za rok pro práce ve čtvrté kategorii), jejich obsahu a časové náročnosti.

V příloze č. 2 lze nalézt požadovaná odborná vyšetření pro specifické rizikové faktory a nemoci, které vylučují zdravotní způsobilost zaměstnance k práci v případě jejich diagnózy. Při hodnocení pracovní činnosti bez rizikových faktorů se provádí pouze základní vyšetření.

Vyhláška rovněž definuje, co je součástí dokumentace o pracovnělékařských službách (výsledky provedených měření a analýz, záznam o dohledu, atd.) a stanovuje náležitosti žádosti o provedení prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti a náležitosti lékařského posudku.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy