Vyhláška o rozsahu informací poskytovaných o nebezpečných chemických směsích a o detergentech

Byla vydána nová vyhláška č. 61/2013 Sb., která určuje rozsah informací poskytovaných Ministerstvu zdravotnictví o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech. Vyhláška byla vydána na základě zákona 350/2011 Sb. o chemických látkách a nabývá účinnosti 15. března 2013.

Povinnost poskytovat informace podle této vyhlášky má na základě §22 zákona 350/2011 Sb. o chemických látkách:

  • dovozce nebo následný uživatel, který jako první uvádí na trh Evropské unie na území České republiky směs, která má nebezpečné fyzikálně-chemické vlastnosti nebo nebezpečné vlastnosti ovlivňující zdraví (nebezpečná směs),

  • dodavatel, který na území České republiky uvádí na trh nebezpečnou směs z jiného členského státu Evropské unie,

  • výrobce, který uvádí na trh Evropské unie na území České republiky detergent,

  • distributor, který na území České republiky uvádí na trh detergent z jiného členského státu Evropské unie.

Informace se poskytují v elektronické podobě Ministerstvu zdravotnictví. Rozsah poskytovaných informací je specifikován v přílohách vyhlášky.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy