Vypouštění odpadních vod do podzemních vod

Pod číslem 57/2016 Sb. vyšlo nové nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních. S účinností od 1. března nahrazuje stávající nařízení vlády 416/2010 Sb.

Nové nařízení oproti stávajícímu stavu přinese úspory nákladů na rozbory odpadních vod. Konkrétně se zavádí vedle odběru směsného vzorku i možnost měření míry znečištění odběrem vzorku prostého, a to pro čistící zařízení s akumulačním prostorem pro vyčištěnou odpadní vodu s dobou zdržení alespoň 2 hodiny. Požadavek na stanovení mikrobiologického znečištění (Escherichia coli, Enterokoky) bude nyní uplatněn pouze v případě, kdy z vyjádření odborně způsobilé osoby vyplyne, že hrozí kontaminace podzemních vod mikrobiologickým znečištěním.

Pro stavby pro bydlení a rekreaci byly vypuštěny limity pro celkový fosfor Pcelk. Pro větší domovní zařízení (nad 10 EO) a pro ubytovací zařízení je ukazatel N-NH4+ byl oproti platnému stavu nahrazen ukazatelem Ncelk.

Pro domovní čistírny odpadních vod do 50 EO (označené CE) byl zmírněn požadavek na účinnost odstranění fosforu z 80% na 40%. Ukazatel N-NH4+ byl nahrazen ukazatelem Ncelk, s minimální účinností odstraňování 50%. Požadavek na účinnosti odstraňování musí být splněn do 18 měsíců od účinnosti nařízení.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy