Vyšla „nová“ vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností látek a směsí

Vydáním nového zákona 350/2011 Sb., o chemických látkách a směsích byla zrušena vyhláška 232/2004 Sb., kde jsou uvedeny pravidla pro hodnocení nebezpečných vlastností látek a směsí. Nová vyhláška 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí, která zmíněnou vyhlášku 232/2004 Sb. nahradila, vyšla 16. prosince 2011 a platí od 1. ledna 2012 do 31. května 2015.

Nová vyhláška obsahuje v podstatě to co předchozí vyhláška, tedy klasifikaci látek a směsí ve smyslu Směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES, ale nic nového nepřináší.

Zvláštností je, že nová pravidla pro klasifikaci, balení a označování ve smyslu Nařízení 1272/2008/ES, která jsou již přibližně rok aplikovatelná na čisté chemické látky, nejsou zmíněna ani ve vyhlášce 402/2011 Sb., ani v samotném zákoně 350/2011 Sb. O novém systému klasifikace se lze dozvědět v zákoně pouze v části popisující správní delikty nebo ve změnách jiných zákonů (např. v zákoně o požární ochraně bylo nutné nově definovat, co je to hořlavá látka).

Pokud by se někdo chtěl dozvědět bližší informace o novém systému klasifikace nebo o přechodných dobách, kdy je možné nebo povinné nový klasifikační systém používat, je stále plně odkázán na Evropskou legislativu.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy