Změny zákona o ochraně veřejného zdraví z pohledu nakládání s chemickými látkami a kategorizace prací

S účinností od 1.5.2020 vyšla pod číslem 205/2020 Sb. novela zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Přinesla mimo jiné dlouho očekávané zrušení požadavku na písemná pravidla pro vybrané nebezpečné látky. Dále novela upravuje podmínky hodnocení rizikových faktorů fyzická zátěž a pracovní poloha a řeší problematiku kategorizace prací a rizikových prací pro agenturní pracovníky.

Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi

Ohledně nakládání s chemickými látkami novela ruší odkazy na chemický zákon 350/2011 Sb. a ohledně klasifikace nebezpečných látek odkazuje výhradně na nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.

Povinnosti vztahující se doposud na látky klasifikované jako vysoce toxické podle chemického zákona 350/2011 Sb. platí nyní pro látky, které mají podle nařízení (ES) č. 1272/2008 přiřazenu třídu nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2. Jedná se o zajištění nakládání odborně způsobilou osobou, odděleného skladování a vedení evidence. Dochází k úpravám terminologie pro stanovení odborné způsobilosti v návaznosti na novelu zákona o vysokých školách (zákon 137/2016 Sb.)

Ruší se povinnost vypracovat písemná pravidla pro vybrané nebezpečné látky. Tento dosavadní požadavek byl zrušen jako nadbytečný, jelikož povinnost seznamovat zaměstnance s vlastnostmi chemických látek s nimiž nakládají, s pracovními riziky a preventivními opatřeními vyplývá z jiných právních předpisů. Povinnost zpřístupnit zaměstnancům informace uvedené v bezpečnostní listu je uvedena v přímo aplikovatelném nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH).

Kategorizace prací

Zařazení práce do kategorie druhé pro rizikové faktory fyzická zátěž nebo pracovní poloha lze provést na základě odborného hodnocení provedeného držitelem autorizace k vyšetření v oboru fyziologie práce. Doposud platil požadavek na provedení měření faktoru pracovních podmínek, a to akreditovanou nebo autorizovanou osobou. Možnost využít místo měření odborné hodnocení nelze uplatnit pro vyřazení práce z rizikových prací.

Pokud se v důsledku rizikového faktoru fyzická zátěž nebo pracovní poloha vyskytne nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání, musí zaměstnavatel do 6 měsíců od uznání nemoci z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání předložit orgánu ochrany veřejného zdraví protokol o měření uvedeného rizikového faktoru.

Nově se k oznámení o zařazení prací do kategorie druhé předkládají kromě protokolů o měření nebo vyšetření faktorů pracovních podmínek, případně odborného hodnocení další údaje v rozsahu obdobném, jako v žádosti o zařazení prací do kategorie třetí a čtvrté.

Kategorizace prací pro agenturní pracovníky

Novela vkládá do zákona nový §40a, který jasně definuje odpovědnosti spojené s kategorizací prací pro agenturní pracovníky.

Podle nové úpravy je za kategorizaci prací vykovávaných agenturními pracovníky odpovědný zaměstnavatel, na jehož pracovištích jsou práce vykonávány (tj. uživatel ve smyslu zákoníku práce 262/2006 Sb., §307a).

Informace o kategorii práce dočasně přiděleného zaměstnance a zařazení práce podle jednotlivých rozhodujících rizikových faktorů předá uživatel agentuře současně s uzavřením dohody o dočasném přidělení zaměstnance.

Uživatel dále vede evidenci rizikových prací podle §40 zákona 258/2000 Sb., kterou po skončení dočasného přidělení agenturního zaměstnance předá agentuře. Agentura je pak povinna tuto evidenci uchovávat po dobu stanovenou v § 40.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy