Bylo novelizováno nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

Nařízení vlády č. 106/2010 Sb. novelizuje nařízení vlády č. 1/2008 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením od 1.května 2010.

Novela nařízení vlády o ochraně před neionizujícím zářením vstoupila v platnost dne 1.května 2010 pod číslem 106/2010 Sb.

Novela upřesňuje a doplňuje některé pojmy (například koherentní a nekoherentní záření, frekvenční rozsah záření); stanoví způsob hodnocení pracovních podmínek při práci spojené s expozicí optickému záření, zjišťování úrovně optického záření, rozsah minimálních opatření k ochraně zdraví před neionizujícím zářením

Neionizující záření je elektromagnetické záření o frekvenci od 0 do 1,7x1015 Hz. Pro účely nařízení vlády je neionizující záření rozděleno na dvě části, pro které jsou stanoveny odlišné požadavky:

 

 • 0 - 3 x 1011 Hz

 

 • 3 x 1011 - 1,7 x 1015 Hz

- optické záření (infračervené, viditelné a ultrafialové)

 

3 x 1011 Hz - rozhraní mezi mikrovlnami a infračerveným zářením

1,7 x 1015 Hz - rozhraní mezi ultrafialovým a gama zářením

 

Úroveň záření lze stanovit měřením, provedeném autorizovanou osobou nebo výpočtem.

Hodnocení pracovních podmínek zahrnuje mj.

 •  
  • údaje záření a zařízení

  • možné interakce s chemickými látkami

  • možné nepřímé účinky (např. při požáru)

  • možnosti snížení expozice

  • údaje od výrobců

 

Minimální opatření k ochraně zdraví zahrnují mj. (pokud z hodnocení rizik vyplývá, že mohou být překračovány PEL optického záření):

 •  
  • snížení rizika expozice, např.:

 •  
  •  
   • vhodné pracovní postupy

   • uspořádání pracoviště

   • OOPP

 •  
  • snížení emise - technické opatření / stínění

  • program údržby zařízení

  • bezpečnostní značení

  • informace a školení

 

Lasery

 

Ustanovení ohledně zařazování laserů do tříd byla zrušena s odkazem na technickou normu ČSN EN 60825-1:2007.

 

Ustanovení týkající se značení a signalizace byla zrušena s odkazem na NV 11/2002 Sb. (vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů). Obecné požadavky na značení jsou stanoveny v zákoně 258/2000 Sb., bližší požadavky na značení laserů pak v ČSN EN 60825-1:2007.

 

Technická norma ČSN EN 60825-1

Verze 2007 platí souběžně s verzí 1997 od června 2008. S účinností od 1.9.2010 nahrazuje verze 2007 verzi 1997. Norma stanoví požadavky na označování zařízení a stanoví způsoby klasifikace.

 

Klasifikace dle verze1997: Třídy 1 2 3A 3B 4

Klasifikace dle verze 2007: Třídy 1 1M 2 2M 3R 3B 4

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy