Dokumentace v oblasti ŽP a BOZP

Současná legislativa požaduje po společnostech působících v průmyslu i dalších oblastech lidské činnosti vypracování a aplikaci různých dokumentů a záznamů a pravidelné zasílání různých hlášení na příslušné úřady ŽP a BOZP.

Dobře strukturovaná a přehledná dokumentace společně s jasně zpracovanými legislativními požadavky jsou základními kameny efektivního řízení v oblastech životního prostředí a bezpečnosti práce.

Dokumentace požadovaná legislativou

ENACON nabízí klientům přípravu všech typů dokumentace požadované legislativou ŽP a BOZP včetně podpory při schvalovacím procesu jednotlivými úřady tam, kde je to vyžadováno. To se týká např. dokumentace nakládání s odpady, včetně ročních hlášení produkce odpadů, provozních řádů čistíren odpadních vod a zdrojů emisí do ovzduší, ročních hlášení emisí, hlášení do integrovaného registru znečišťování, havarijních plánů, pravidel pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami, návrhů kategorizace prací atd.

Dokumentace systémů řízení

Máme rovněž bohaté zkušenosti s přípravou různých interních programů, směrnic či pracovních návodů a s navrhováním a zaváděním systémů pro řízení dokumentace a záznamů, které jsou nezbytné k efektivnímu fungování systémů řízení ve společnosti.

Individuální přístup

Při přípravě dokumentů, ať už požadovaných legislativou nebo v rámci systémů řízení, dbáme na to, aby dokumenty co nejvíce zohledňovaly potřeby klienta a podmínky jeho aktivit a aby byl obsah dokumentů přesný, jasný a účelný.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy