Výzkumné projekty

Sanační technologie Thermo-bio-rem

Technologie Thermo-bio-rem spočívá v tepelně podporované in-situ anaerobní bioremediaci chlorovaných kontaminantů, během které dochází k sekvenční hydrogenolýze chlorovaných ethenů až na netoxické ethen a ethan. Tento metabolický proces se významně urychluje zvýšením teploty horninového prostředí na optimální úroveň 20 až 30 °C. Významná část energie spotřebované na ohřev horninového prostředí je získána ze sluneční energie. Technologie byla vyvinuta za finanční spoluúčasti TAČR (projekt TH01031225) a ověřena v reálných podmínkách 2 lokalit. Výstupem projektu je ověřená sanační technologie.

Sanační technologie Biofer-rem

Sanační technologie Biofer-rem je založena na aplikaci mikročástic železa a snadno fermentujícího substrátu do znečištěného horninového prostředí. Tím dochází k vytvoření příznivých termodynamických podmínek pro (1) abiotickou a biologickou redukci kontaminujících chlorovaných ethenů a (2) pro tvorbu reaktivních minerálů na bázi FeSx, které se rovněž vyznačují schopností abiotického rozkladu kontaminantů. Tato sanační technologie je především vhodná na lokalitách s vysokým obsahem síranů. Technologie byla vyvinuta za finanční spoluúčasti TAČR (projekt TH01030851 „BIOGEOCHEM“) a testována dlouhodobou poloprovozní zkouškou. Výstupem projektu je ověřená technologie a funkční vzorek sanačního přípravku.

Automatizovaný cirkulační systém sanace podzemních vod

Cirkulační systém umožňuje aktivní a dálkově řízený způsob dávkování sanačních přípravků do horninového prostředí, který vede k rovnoměrnější distribuci přípravku a v konečném důsledku k omezení opětovného nárůstu koncentrace kontaminantu, dále ke kratší době potřebné k dosažení cílových koncentrací kontaminantu a k snížení množství dávkovaných činidel. On-line monitoring klíčových parametrů a dálkové ovládání sanačního systému umožňuje řešiteli rychle reagovat na vývoj situace a zefektivnit sanační proces. Funkčnost cirkulačního systému byla prokázána úspěšnou aplikací na lokalitě znečištění chlorovanými uhlovodíky. Cirkulační systém byl vyvinut za podpory Technologické agentury v rámci programu Alfa 4 (výzkumný projekt č.TA04021725) a je registrován jako užitný vzor č. 29656.

Kombinovaná nano-bio technologie pro sanaci vod znečištěných hexavalentním chrómem

Technologie Nano-Bio-Rem vyvinutá za finanční spoluúčasti TAČR (projekt TA01021792) spočívá v posloupné kombinaci abiotické redukce Cr(VI) nanoželezem a biologicky zprostředkované redukci Cr(VI). Laboratorními a následně poloprovozními zkouškami byla prokázána vysoká účinnost této sanační technologie z pohledu trvalého odstranění Cr(VI) z podzemních vod. Technologie je environmentálně přijatelnou sanační metodou. Nespočívá ve vnosu závadných látek do horninového prostředí a nezpůsobuje dlouhodobé negativní změny v základním hydrochemickém složení podzemních vod nebo v jejich mikrobiálním oživení. Výstupem projektu byla ověřená technologie a registrovaný užitný vzor č. 28 124.

Technologie řízené in-situ oxidace (RISCO) využívající kombinaci chemické oxidace a surfaktantů pro sanaci podzemních vod znečištěných chlorovanými uhlovodíky

Technologie RISCO byla ověřena společně s hlavním řešitelem – společností DEKONTA v rámci projektu VaV MPO ČR (projekt FR-TI1/244). Technologie spočívá v posloupné in-situ aplikaci povrchově aktivní látky a silného oxidantu (aktivovaného persulfátu) a je vhodná pro sanaci zdrojových zón znečištění podzemních vod chlorovanými uhlovodíky s výskytem volné fáze. Účinnost technologie byla potvrzena 4 poloprovozními zkouškami.

Biodegradační metoda sanace znečištění výbušninami (TNT)

Technologie byla vyvinuta ve spolupráci s hlavním řešitelem – společností DEKONTA v rámci výzkumného projektu VaV spolufinancovaného MPO ČR (projekt FR-TI1/237). Výstupem je in-situ technologie uplatňující biodegradační potenciál autochtonních mikroorganizmů pro sanaci horninového prostředí znečištěného trinitrotoluenem (TNT). Účinnost technologie byla potvrzena 2 poloprovozními zkouškami na reálně kontaminované lokalitě.

Metoda řízené biologické reduktivní dechlorace s využitím vedlejších produktů potravinářské výroby k sanaci podzemních vod znečištěných chlorovanými rozpouštědly

ENACON byl spoluřešitelem projektu VaV spolufinancovaného MPO ČR (projekt FI-IM2/086). Ve spolupráci s hlavním příjemcem grantu (DEKONTA a.s.) byla vyvinuta biologická metoda založená na sekvenční halorespiraci autochtonních mikroorganizmů a intenzifikaci tohoto procesu dávkováním vhodného substrátu. Výstupem byl patent č. 300088.

Vývoj softwarového nástroje (toolbox) pro optimalizaci sanace horninového prostředí, 2009 – 2011

Projekt VaV MPO FR-TI/555. V rámci řešení byl vyvinut software umožňující interpretovat, bilancovat a vizualizovat výsledky průzkumu lokality a dále navrhovat, hodnotit a optimalizovat způsob sanace horninového prostředí. Hlavním přínosem tohoto nástroje je zefektivnění procesu nejvhodnější metody sanace území s ohledem na možnosti jeho budoucího využití a na náklady spojené se sanací horninového prostředí na úroveň vyhovující plánovanému využití.

Sustainable Soil Upgrading by Developing Cost-effective Biochemical Remediation Approaches, 2009-2012

Projekt byl součástí 7. rámcového programu EU (koordinátorem Fundación Labein, Španělsko). Cílem projektu byl vývoj sanačních technologií zaměřených na dekontaminaci horninového prostředí znečištěného chlorovanými uhlovodíky s důrazem na hodnocení a minimalizaci vedlejších vlivů chemických oxidačních metod.  

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy