Nařízení vlády 361/2007 Sb. o ochraně zdraví při práci

Nové nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, s účinností od 1.1.2008 plně nahrazuje dosavadní nařízení vlády 178/2001 Sb.

Hlavním důvodem k vydání nového nařízení vlády bylo zrušení Zákoníku práce 65/1965 Sb., čímž zanikla možnost novelizace nařízení 178/2001 Sb. K provedení nového zákoníku práce 262/2006 Sb. i zákona 309/2006 Sb. bylo tedy nutné vydat nový prováděcí předpis.

Do nařízení vlády 361/2007 Sb. je nově transponována směrnice EU 2006/15/ES o stanovení druhého seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti.

Ke změně dochází v problematice poskytování ochranných nápojů. Nově se zavádí požadavek, aby ochranný nápoj obsahoval i stanovené množství minerálních látek. Kromě toho může obsahovat i látky, které napomáhají zvýšení odolnosti organizmu.

Oproti dosavadní úpravě uvádí nové nařízení vlády postupně jednotlivé rizikové faktory, způsob jejich hodnocení a minimální požadavky k ochraně zdraví. V samostatné části jsou stanoveny požadavky na pracoviště a pracovní prostředí.

Nařízení vlády 361/2007 Sb. nezavádí zásadní nové požadavky. Došlo však k řadě zpřesnění a celkovému zpřehlednění řešené problematiky.

Zdroj: BOZPinfo, Bezpečnost a hygiena práce 11/2007.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy