Nové nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

Nařízení vlády 1/2008 Sb. nahrazuje s účinností od 30.4.2008 dosavadní nařízení vlády 480/2000 Sb. Tímto nařízením se přejímá Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/40/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli). Oproti dosavadní právní úpravě přináší toto nařízení následující změny:

  • Vymezuje detailně předmět úpravy
  • Postup při zjišťování a hodnocení nejvyšších přípustných hodnot (nyní §3) byl přesunut z přílohy č.3 a upraven
  • Nově uvádí faktory, ke kterým se přihlíží při hodnocení rizika záření ve frekvenční oblasti od 0 Hz do 3.1011 Hz (§4)
  • Stanovuje nově minimální rozsah informací poskytovaných zaměstnancům (§6)
  • Nově upravuje zvlášť ochranu zaměstnanců a ochranu ostatních osob
  • Pokud byla provedena měření a hodnocení expozice ostatních osob, není potřeba znovu hodnotit a měřit expozici zaměstnanců
  • Platí povinnost výstrahy pro osoby používající kardiostimulátor v místech překročení referenčních hodnot v intervalu od 0 Hz do 300 Hz
  • Obsah původní přílohy č.4 Nejvyšší přípustné hodnoty záření nelaserových technologických zdrojů byl přepracován a zařazen jako příloha č.2
  • Obsah původní přílohy č.5 Nejvyšší přípustné hodnoty záření laserů byl přepracován a zařazen jako příloha č.3
  • Do nového nařízení nebyl zařazen způsob, kterým se zjišťuje, zda není překračována nejvyšší přípustná hodnota záření z intervalu od 3.1011 Hz do 1,7.1015 Hz (původní příloha č.6)

Minimální rozsah opatření k ochraně zdraví (§5) koresponduje s bývalými §1 odst. 1 a § 3 odst. 1. Obsah týkající se laserů nebyl zásadně změněn.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy