Novela zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií

Zákon 393/2007 Sb., kterým se mění zákon 406/2000 Sb. o hospodaření energií, implementuje do českého právního řádu rámcový požadavek směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES ze dne 6. července 2005 na zavedení ekodesignu energetických spotřebičů.

    Nový §8a zákona stanoví pro výrobce a dovozce povinnost zajistit posouzení životního cyklu výrobku, vydat prohlášení o shodě s požadavky na ekodesign, označit výrobek značkou CE a uchovávat dokumenty týkající se posouzení po dobu 10 let.

    Upřesňující požadavky na vybrané spotřebiče budou specifikovány v prováděcích opatřeních, která budou postupně připravována Evropskou komisí. V souladu se směrnicí 2005/32/ES vypracuje Komise plán, který stanoví skupiny výrobků, pro něž bude příprava těchto prováděcích opatření v následujících 3 letech prioritní.

    V rámci studie pro vypracování prvního plánu přípravy prováděcích opatření bylo identifikováno 34 kategorií prioritních energetických spotřebičů, z toho 25 kategorií priority A a 9 kategorií priority B. Proces přípravy opatření můžete sledovat na Energetickém portálu Evropské Komise.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy