Novinky v legislativě ochrany ovzduší na začátku roku 2010

Začátkem roku 2010 nabývají platnosti změny některých legislativních předpisů týkající se ochrany ovzduší.

Od 1.1.2010 nabývá účinnosti novela 475/2009 nařízení vlády 615/2006 o stanovení emisních limitů a podmínkách provozu ostatních emisních zdrojů a novela 476/2009 nařízení vlády146/2007 o stanovení emisních limitů a podmínkách provozu spalovacích emisních zdrojů. Dnem vyhlášení 21.1.2010 vstupuje v účinnost též novela 17/2010 vyhlášky 205/2009 o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů.

Novela nařízení vlády 615/2006 o stanovení emisních limitů a podmínkách provozu ostatních emisních zdrojů přinesla změny týkající se provozu vyjmenovaných ostatních emisních zdrojů, a to výroby gumárenských pomocných přípravků a výroby síry Clausovým procesem. V prvním případě došlo ke změně vztažného obsahu kyslíku ze 3% na 11% a zavedení emisního limitu pro oxidy dusíku. V druhém případě došlo ke změně předepsaných měrných výrobních emisí síry.

Novela nařízení vlády 146/2007 o stanovení emisních limitů a podmínkách provozu spalovacích emisních zdrojů přinesla zpřísnění nebo upřesnění emisních limitů pro některé zdroje.

Nově byl stanoven emisní limit CO 400 kg/m3 pro spalovací zdroje na tuhá paliva o tepelném příkonu <50 MW, které jsou součástí zvláště velkého zdroje.

V případě dieselových motorů jsou nyní definovány emisní limity pro spalování kapalných paliv (dříve byl uveden pouze těžký topný olej, čímž byla opominuta nafta). Emisní limit pro kapalná paliva, s výjimkou těžkého topného oleje, byl snížen z 600 mg/ m3 na 500 mg/m3. Nově je definován požadavek na obsah síry v plynných palivech (bioplyn, skládkový kalový nebo pyrolýzní plyn) spalovaných v pístových motorech na 2 200 mg/m3 po přepočtu na methan nebo na 60 mg/MJ energie.

Ustanovení týkající se spalování alternativních paliv byla nahrazena podmínkami pro provoz zařízení spalující dřevotřísku, překližku, dřevovláknitou desku nebo jiné lepené dřevo

Novela 17/2010 vyhlášky 205/2009 o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů rozšiřuje možnost zjišťovat emise CO a NOx potenciometrickým měřením u spalovacích zdrojů do 5 MW i na zdroje spalující vodík, propan, butan, či jejich směsi, bioplyn a naftu.

Novela dále zmírňuje požadavky na kontinuální měření zvlášť velkých spalovacích zdrojů. Konkrétně, pokud zvlášť velké spalovací zdroje o tepelném příkonu 100 MW a vyšším spalují výlučně zemní plyn, zjišťují se u nich emise tuhých znečišťujících látek a SO2 pouze jednorázovým měřením.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy