Zákon o ekologické újmě

Nový zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě implementuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou ekologických škod.

Hlavní povinnosti vyplývající ze zákona o ekologické újmě

Zákon 167/2008 upravuje práva a povinnosti osob při předcházení ekologické újmě a při její nápravě, došlo-li k ní nebo hrozí-li bezprostředně na chráněných druzích volně žijících živočichů či planě rostoucích rostlin, na přírodních stanovištích vymezených tímto zákonem, na vodě nebo půdě.

Vztahuje se na ekologickou újmu nebo bezprostřední hrozbu jejího vzniku, jsou-li způsobeny provozní činností uvedenou v příloze č. 1 tohoto zákona. V této příloze jsou uvedeny např. zařízení podléhající integrovanému povolení, zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů, zařízení vypouštějící odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, zařízení nakládající se závadnými látkami apod. Z daného výčtu je zřejmé, že se zákon dotkne velké části výrobních a zpracovatelských závodů.

Obecné základní povinnosti, které z tohoto zákona vyplývají, jsou:

  • předcházet vzniku ekologické újmy a přijímat preventivní opatření;
  • v případě vzniku ekologické újmy přijímat nápravná opatření.

Tyto základní povinnosti se vztahují na provozovatele uvedené ve zmíněné příloze č. 1 zákona, ale zároveň také na ostatní provozovatele, kteří:

  • způsobili vznik nebo bezprostřední hrozbu ekologické újmy a
  • vykonávají své činnosti v rozporu s právními předpisy, pokud existuje příčinná souvislost mezi touto činností a ekologickou újmou.

Specifické povinnosti, které z tohoto zákona dále vyplývají, jsou (s účinností od 1.1.2013):

  • provést hodnocení rizik s cílem zjistit závažnost a rozsah možné ekologické újmy
  • zabezpečit finanční zajištění k náhradě možných nákladů v případě, že by došlo k ekologické újmě, a to ve výši dle provedeného hodnocení rizik.

Finanční zajištění není povinen zabezpečit provozovatel, který:

  • na základě hodnocení rizik prokáže, že může způsobit ekologickou újmu, jejíž náprava si vyžádá náklady nižší než 20 000 000,- Kč, nebo
  • může způsobit ekologickou újmu, jejíž náprava si vyžádá náklady více než 20 000 000 Kč, ale je registrován v Programu EMAS, nebo má certifikovaný systém environmentálního řízení dle řady norem ČSN EN ISO 14 000 nebo prokazatelně zahájil činnosti potřebné k získání této certifikace.

Základní pojmy

Ekologickou újmou se rozumí nepříznivá měřitelná změna přírodního zdroje nebo měřitelné zhoršení jeho funkcí, která se může projevit přímo nebo nepřímo na chráněných druzích volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, na podzemních nebo povrchových vodách, nebo půdě.

Preventivním opatřením se rozumí opatření přijaté v důsledku události, jednání nebo opomenutí vedoucího k bezprostřední hrozbě ekologické újmy, jehož cílem je předejít takové újmě nebo ji minimalizovat.

Nápravným opatřením se rozumí opatření přijaté ke zmírnění dopadů ekologické újmy, jehož cílem je obnovit, ozdravit nebo nahradit poškozené přírodní zdroje nebo jejich zhoršené funkce anebo poskytnout přiměřenou náhradu těchto zdrojů nebo jejich funkcí.

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy