O společnosti»Legislativní podpora»Právní požadavky

Právní požadavky v oblasti ŽP a BOZP

ENACON poskytuje klientům široký rejstřík služeb pro zajištění a udržování souladu jejich činností s relevantními požadavky legislativy ŽP a BOZP a požadavky korporací, jichž jsou součástí. V úzké spolupráci s našimi klienty vyhledáváme a vyhodnocujeme významná rizika a neshody s právními požadavky a hledáme nejlepší dostupná a efektivní řešení.

Znalost požadavků ŽP a BOZP

Pro udržení shody s legislativními předpisy a korporátními požadavky je nezbytně nutná jejich znalost, informovanost o jejich aktuálních změnách a porozumění jejich praktické aplikaci. Legislativa v oblastech ŽP a BOZP je ale velmi komplikovaná a neustále se vyvíjející, a požadavky velkých korporací mohou být nesrozumitelné a nesnadno aplikovatelné v jiných částech světa, než byly tyto dokumenty vytvořeny.

ENACON pomáhá svým klientům poznat, pochopit a efektivně aplikovat požadavky vyplývající jak z národní legislativy, tak z různých korporátních směrnic a standardů.

Pro udržení informovanosti připravujeme pro naše klienty přehledy legislativy a z ní vyplývajících konkrétních povinností. Tyto přehledy dodáváme v běžných elektronických formátech a pravidelně je aktualizujeme.

Informace o hlavních legislativních změnách a nových požadavcích a povinnostech navíc zveřejňujeme na našich webových stránkách v sekci AKTUALITY.

Analýza souladu s legislativními požadavky

Aktuální stav a míru souladu aktivit našich klientů s právními požadavky ŽP a BOZP zjišťujeme prostřednictvím takzvaných ekologických a BOZP auditů souladu s právními požadavky, často nazývaných anglickým termínem Compliance Audit.

Společnostem pomáháme vytvořit komplexní programy těchto auditů tak, aby bylo zajištěno nejen dosažení, ale i trvalé udržení vysoké míry shody s legislativou a korporátními směrnicemi a standardy.

Dosažení souladu

Dosažení a udržení souladu s  požadavky ŽP a BOZP je nikdy nekončící proces. Neustále je nutné reagovat na změny vyplývající z nových nebo aktualizovaných předpisů, na změny v používaných technologiích nebo procesech ve společnosti, které mohou mít za následek i změnu s tím souvisejících právních požadavků, nebo řešit neshody způsobené např. selháním systému řízení.

ENACON pomáhá svým klientům nalézt vhodná a efektivní řešení k vyřešení neshod nebo hrozících neshod s právními požadavky a zpracovat a zavést programy k udržení dosaženého souladu s požadavky ŽP a BOZP legislativy.

Podpora při jednání s úřady

Výborná znalost právních požadavků ŽP a BOZP a jejich praktické aplikace umožňuje našim specialistům spolupracovat s klienty i při jednání s úřady a probíhajících správních řízeních a poskytovat jim účinnou podporu při řešení problémů.

Legislativní podpora/školení – reference

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy