Software Toolbox Sanace

SoftwareToolbox Sanace umožňuje interpretovat, bilancovat a vizualizovat výsledky průzkumu lokality a dále navrhovat, hodnotit a optimalizovat způsob sanace horninového prostředí. Hlavním přínosem tohoto nástroje je zefektivnění procesu výběru nejvhodnější metody sanace území s ohledem na možnosti jeho budoucího využití a na náklady spojené se sanací horninového prostředí na úroveň vyhovující plánovanému využití nebo procesu nalezení optimálního budoucího využití území (budoucí senzitivity území) při přijatelných nákladech na jeho revitalizaci.

SoftwareToolbox Sanace byl naprogramován s využitím integrovaného programovacího jazyka Python a .NET jako extenze softwaru ArcGIS Desktop 10 od společnosti Esri.

SoftwareToolbox Sanace má tyto základní funkce:

  • Vytvoření 3D modelu povrchu zájmového území

  • Vytvoření 3D vizualizace kontaminace území kontaminanty s překročeným limitem

  • Výpočet kubatury kontaminovaného podloží

  • Nástroj pro návrh optimální formy sanace území podle zvolených kritérií (cena, rychlost,…) při dosažení požadované úrovně reziduálního znečištění

  • Nástroj pro návrh optimálního rozsahu revitalizace při akceptovatelných nákladech (nalezení optimální úrovně reziduálního znečištění).

Vstupní data (topografická a geologická data, údaje o průzkumných dílech a odběru vzorků, koncentrace kontaminantů,..) lze do softwarového nástroje vkládat jednoduchým importem souborů Excel. Stejně tak lze aktualizovat limitní koncentrace (kritéria), na základě, kterých software vymezuje a bilancuje znečištění horninového prostředí.

Výstupy lze vizualizovat v prostředí ArcMap nebo ArcScene.

Kontaminační mraky

Ukázka zobrazení kontaminačních mraků benzenu, PCE a rtuti vymezených kritériem pro obytné využití (vizualizace v prostředí ArcMap)

 Dialogové okno sanace

Příklad dialogového okna s hodnocenou sanační metodou air striping

Software byl vyvinut společným úsilím specialistů společností ENACON s.r.o. a T-MAPY spol. s r.o. s podporou MPO (projekt VaVFR-TI1/555).

Další podrobnosti týkající se ceny softwaru, licenčního ujednání a podpory poskytované k softwaru rádi sdělíme na vyžádání (enacon@enacon.cz nebo info@tmapy.cz)

Průmysl a služby Investoři Developerské společnosti Malé podniky a rodinné firmy